Trynwâlderein: welzijn ouderen centraal

welzijn oudderen centraal

Binnen Trynwâlderein gaat het om ‘Zorg voor elkaar’. Welzijn staat daarbij centraal. Hoe dat er precies uit gaat zien is de vraag. We hebben plannen maar nog niets is in beton gegoten. Over onze plannen willen we graag met inwoners en maatschappelijke organisaties van gedachten wisselen. In dit bericht proberen we duidelijker te maken hoe we er binnen de ‘Werkgroep Trynwalderein’ over denken. Om op te schieten!


Bevolking Trynwâlden (2018)

Bevolking Trynwâlden als geheel

Inwoners: 8256
65 jaar en ouder: 2024 (25%). Voor Friesland als geheel: 19%.
45-65 jaar: 2378 (29%). Voor Friesland als geheel 29%.
Huurwoningen: 21% van de woningen
Huishoudens: 3538

Verwachte ontwikkelingen

Het aantal ouderen in de Trynwâlden is, vergeleken met de bevolkingsopbouw in Friesland, 6% hoger. Bij een stijging met 50% tot 2040 (landelijke verwachting) groeit het aantal ouderen in de Trynwâlden naar 3000. Het aantal mensen met dementie en behoefte aan verpleeghuiszorg verdubbelt. Er dreigt een tekort aan ‘verpleeghuisbedden’, beroepskrachten en mantelzorgers. Er moeten nieuwe vormen van zorg en wonen worden ontwikkeld om ouderen binnen de ‘mienskip’ voldoende welzijn te kunnen bieden.

Invloed van de ‘mienskip’

Inwoners van de Trynwâlden, en de maatschappelijke organisaties waar zij deel van uitmaken, hebben invloed op ouderenwelzijn. Invloed via dorpsbelangen, verenigingen, kerkelijke gemeenschappen, medezeggenschapsorganen en gemeentelijke adviesraden. Inwoners hebben door afdracht van belastingen en premies invloed als medefinancier van via Zorgverzekeraar, WMO en WLZ betaalde zorg en voorzieningen. Als kiesgerechtigden hebben Trynwâldsters enige invloed op de democratische besluitvorming m.b.t. ouderenwelzijn. Tot slot is er de directe invloed van vrijwilligerswerk op ouderenwelzijn. Dit vrijwilligerswerk kent binnen de Trynwâlden een lange traditie.

Zorg gericht op welzijn

Op welzijn gerichte ouderenzorg kan worden onderverdeeld in aanbod waarvoor wordt betaald (eigen bijdrage, zorgverzekeraar, WMO, WLZ) en aanbod dat kostenloos wordt verstrekt (vrijwilligerswerk door leken en/of professionals). Een ander onderscheid is dat tussen professionele zorg en niet-professionele zorg. Binnen de Trynwâlden zijn diverse zorgondernemers (al dan niet ZZP’er) en zorgorganisaties actief. Hoe het zorgaanbod eruit ziet ligt binnen de huidige structuur deels in handen van zorgondernemers. De invloed van de Trynwâldster gemeenschap op dit aanbod is gering. De gemeentelijke welzijnsorganisatie KEaRN heeft een spilfunctie bij het organiseren van vrijwilligerswerk gericht op ouderenwelzijn.

Wat wil Trynwâlderein?

Trynwâlderein wil, in samenwerking met jongeren, de krachten van ouderen bundelen. Doel: zorg voor elkaars welzijn (met de nadruk op ouderen voor ouderen), belangenbehartiging en invloed op beleid m.b.t. ouderenwelzijn. Trynwâlderein wilt deze doelen bereiken door het organiseren van een hecht vrijwilligersnetwerk van zorgvragers, buurtomtinkers en zorgbieders. Dit netwerk levert vanuit de gemeenschap de informatie die Trynwâlderein nodig heeft om aan haar doelen te werken. Niet eerder waren er verhoudingsgewijs zoveel ouderen. Niet eerder waren er zoveel ouderen die relatief gezond en vitaal zijn. Van deze toename aan beschikbare ervaring, kennis, vaardigheden en sociale contacten willen we binnen het netwerk gebruik maken.

Een vrijwiligersnetwerk met invloed

Trynwâlderein wil een fijmazig netwerk van vrijwillige zorgvragers, zorgbieders en omtinkers worden. Een netwerk dat ‘Zorg voor elkaars welzijn’, ‘Belangenbehartiging’ en ‘Beleidsbeïnvloeding’ mogelijk maakt.

1. Zorg voor elkaars welzijn

Platform Trynwâlderein, organiseert, faciliteert en ondersteunt de vrijwillige samenwerking tussen zorgvragers en zorgbieders bij het maken van onderlinge afspraken over welzijn. Dit kan al dan niet met ondersteuning van buurtomtinkers. Daarnaast wil Trynwâlderein op vrijwillige basis activiteiten organiseren die het welzijn van ouderen bevorderen. Dit kunnen activiteiten zijn op allerlei gebied (sport, fietsen, wandelen, muziek, toneel, cursussen, thema-avonden enz.).

2. Belangenbehartiging

Platform Trynwâlderein komt op voor belangen van individuele ouderen en bundelt waar mogelijk individuele belangen tot gezamenlijke belangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en sociale contacten binnen het netwerk.

3. Beleidsbeïnvloeding

Platform Trynwâlderein is actief op het gebied van medezeggenschap en beleidsbeïnvloeding m.b.t. ouderenwelzijn. Het platform richt zich op zorgaanbieders, adviesorganen en beleidsmakers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en sociale contacten binnen het netwerk.

Wat vind je van deze opzet?

Onze plannen zijn niet in beton gegoten en slagen alleen als we voldoende draagvlak krijgen. Dat lukt alleen als we rekening houden met de mening van Trynwâldsters. Geef daarom je mening op onze meedenk-pagina. Kijk op  ‘Zorg voor elkaar’ als je wilt weten hoe we dat willen organiseren.