Stichting Trynwâlderein

Stichting Trynwâlderein

Na de actie tot behoud van ‘Noflik Wenje’, een woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk, is ‘Platform Noflik Wenje moat bliuwe!’ verder gegaan als ‘Platform Trynwâlderein’.  Een werkgroep van 5 mensen maakt sinds mei 2020 plannen voor het opzetten van een ouderen-voor-ouderen netwerk. Er wordt gedacht aan een Trynwâlden-breed netwerk waarbinnen vrijwilligers samen werken aan ‘Zorg voor elkaar’, belangenbehartiging en beleidsbeinvloeding. Op 20 september 2020 is  ‘Stichting Trynwâlderein’ opgericht, de werkgroepsleden vormen daarvan het bestuur. ‘Platform Trynwâlderein’ fungeert als raad van advies binnen deze stichting. De stichting heeft een ANBI-erkenning.


Doel van ‘Stichting Trynwâlderein’

De Stichting Trynwâlderein, kortweg Trynwâlderein, heeft ten doel het behartigen van de belangen van de ouderen in de Trynwâlden. Trynwâlderein tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwillige zorgaanbieders, professionele zorgaanbieders en zorgvragers binnen de ouderenzorg in de Trynwâlden;
  •  Het faciliteren van een netwerk waarbinnen vrijwillige zorgaanbieders en zorgvragers binnen de Trynwâlden elkaars welzijn bevorderen.

De Stichting heeft niet tot doel het behalen van winst. Bekijk hier de Oprichtingsakte Stichting Trynwâlderein.

Platform Trynwâlderein

In de oprichtingsacte is voorzien in het instellen een ‘Platform Trynwâlderein’ dat als raad van advies het bestuur van Trynwâlderein gevraagd en ongevraagd kan adviseren. De deelnemers aan ‘Platform Trynwâlderein’ worden benoemd op voordracht van de besturen van dorpsbelangen van de dorpen Wyns, Ryptsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk en Tytsjerk en door besturen van andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het behartigen van de belangen van ouderen. De taken en bevoegdheden van het platform zijn vastgelegd in het Reglement RvA Platform Trynwâlderein.

Gegevens

Algemeen

Naam: ‘Stichting Trynwâlderein’
RSIN: 8615 76 111 
Nummer Kamer van Koophandel: 80172903
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0360 1854 52

Contactgegevens

Postadres: Rengersweg 88 9062EH Oentsjerk
Email: via mailformulier op de website (link)
Website: https://www.trynwâlderein.nl
Telefoon: zie bij bestuursleden

Bestuursleden

Dick Provoost (voorzitter) Tel. 06 4783 6787
Harke Heida (secretaris) Tel. 06 1119 1720
Niek Hagoort (penningmeester) Tel. 06 2217 2824
Wieke Stormer: (lid) Tel. 06 5094 8192
Tytsje Faber (lid) Tel. 06 3820 1008

Bereikbaarheid

Bestuur en platform zijn bereikbaar via de Contactpagina.

Deelnemers ‘Platform Trynwâlderein’

Dorpsbelang Oentsjerk (Albert Schaafsma)
Dorpsbelang Mûnein/Readsjerk (Uitzen de Vries)
Dorpsbelang Aldtsjerk (Jan Klompmaker)
Dorpsbelang Gytsjerk (Jaap Brouwer)
Dorpsbelang Ryptsjerk (Simon Trommel)
Dorpsbelang Tytsjerk (Mieke van Heeringen)
Dorpsbelang Wyns/Bartlehiem (Jan Bout)
Zakenclub Trynwâlden (adviserend, Tjikke Krijgsman)
Protestantse Gemeente Trynwâlden (Griet Braaksma)
Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden (Harri Altena)
Huisartsenmaatschap Trynwâlden (Tsjerk Hoekstra)
Seniorenraad Tytsjerksteradiel (Nini Brink)

Actuele activiteiten en financiële verantwoording

Tot 31-1-2021 loopt een actief meningsvormingstraject binnen de Trynwâldster gemeenschap waar meningen m.b.t. de opzet van een ouderen-voor-ouderen netwerk centraal staan. Onder Meedenken vindt u daarover meer informatie. Voor de periode tot en met 2021 is het Beleidsplan Stichting Trynwalderein 2021 beschikbaar. Dit plan word definitief vastgesteld na afronding van de meningsvorming en na ontvangst van een advies m.b.t. dit plan van ‘Platform Trynwâlderein’. In het beleidsplan is een financiële begroting en een dekkingsplan voor het meningsvormingstraject opgenomen.  Wat betreft de bezoldiging van de bestuurders is in Art 7 lid 5 van de statuten het volgende vastgelegd: “Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.”

ANBI

Trynwalderein is per 1-12-2020 erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling’. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. U kunt hier zo’n overeenkomst aanvragen.

Archief

Het archief bevat de vergaderstukken van Platform en Bestuur. Het archief is met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor platformdeelnemers  en bestuursleden. Klik hier om naar het archief te gaan.