Sociale Kaart Ouderenzorg

Tot eind 2020 willen we meningsvorming over de Trynwâlderein stimuleren. We zullen contact zoeken met bewoners van de Trynwâlden, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.  In onderstaand overzicht proberen we in beeld te brengen welke maatschappelijke organisaties van invloed zijn op de ouderenzorg binnen de Trynwâlden. Het gaat om organisaties die een bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk,  die professionele zorg verlenen, die als ouderen-belangenbehartiger optreden, die ouderenbeleid beïnvloeden, die ouderenbeleid maken of die de dorpsgemeenschap vertegenwoordigen. Het is een ‘sociale kaart in ontwikkeling’. Als u vindt dat uw organisatie ten onrechte niet is vermeld laat het ons dan even weten via het contactformulier.

Dorpsbelangen Trynwâlden

Gezamenlijke dorpsbelangen Trynwâlden
Dorpsbelang Aldtsjerk
Dorpsbelang Gytsjerk
Dorpsbelang Oentsjerk
Dorpsbelang Ryptsjerk
Dorpsbelang Tytsjerk
Dorpsbelang Wyns/Bartlehiem
Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeenteraad Tytsjerksteradiel
College van B&W Tytsjerksteradiel
Griffie Gemeente Tytsjerksteradiel
Wethouder Welzijn

Gemeentelijke Adviesorganen & Projecten

WMO Adviesraad Tytsjerksteradiel
Senioren Raad Tytsjerksteradiel
Project ANNO

Professionele organisaties Zorg & Welzijn ouderen Trynwâlden

Project ‘Synergie rondom Heemstra State’
Fidesta Noflik Wenje Oentsjerk
De Herbergier Wyns/Bartlehiem
Huisartsenmaatschap Trynwâlden
It Aventoer (Oentsjerk
Welzijnsorganisatie KEaRN
Vrijwilligerscentrale KEaRN
Gebiedsteam Tytsjerksteradiel
Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden
MFC Heemstra State
Zorgcoöperatie Tirza
Buurtzorg Trynwâlden e.o.
Thuiszorg Patyna
Thuiszorg Friese Wouden
Thuiszorg Het Friese Land

Maatschappelijke organisaties in Trynwalden

Senioren Platform
Buurthuis BOB
Protestantse Gemeente Trynwâlden
Protestantse Gemeente Ryptsjerkn
Zakenclub Trynwalden
Stichting MFC Heemstra State
PCOB Trynwâlden
Vrouwen van Nu Gytsjerk
Vrouwenvereniging Aldsjerk/Readsjerk
Christelijke Plattelandsvrouwen Oentsjerk
Vrouwenvereniging Foar Jins Neiste Oentsjerk
Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk/Readtsjerk
Denktank Trynwâlden

Wonen

Woon Friesland
Eigenaren onroerend goed
Woningbouwcoöperaties (?)
Bouwinititatieven gericht op ouderen

Medezeggenschap

Bewonerscommissies op locaties waar veel ouderen wonen
Cliëntenraad Patyna locatie Heemstra State

Politieke partijen in Tytsjerksteradiel

SP (in oprichting)
Groen Links
VVD
Partij van de Arbeid
Partij voor de Boeren
CU
D’66
FNP
Grien Links
CDA

Diversen Friesland

Zorgkantoor Friesland
Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Zorghuizen Noord Nederland
Alzheimer Stichting Friesland
Kwadrant Zorggroep
Noorderbreedte
Vereniging Palliatieve Zorg
ZonMW (subsidiekalender)