Atelier Sociaal Domein 8KTdiel

Sociaal Domein 8KTdiel

Op donderdagmiddag 22 oktober was Trynwâlderein met een ‘trage vraag’ te gast bij de denktankbijeenkomst van ‘Atelier Sociaal Domein 8KTdiel’. Gespreksleider Richtje Boomsma maakte duidelijk dat we een primeur hadden. Niet eerder had de denktank een vraag behandeld die rechtstreeks uit de ‘mienskip’ kwam. De bijeenkomst vond i.v.m. corona via internet plaats.Er waren 36 deelnemers, allemaal op één of andere manier nauw betrokken zijn bij het ‘Sociaal domein Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel’.

De vraag die ‘Atelier Sociaal Domein 8KTdiel’ behandelde was in hoeverre Trynwâlderein een zinvol initiatief is. Aan de zinvolheid werd niet erg getwijfeld. Wel waren er allerlei interessante reflecties op de haalbaarheid en de mogelijke werkwijze. Er ging veel aandacht uit naar hoe “Zorg voor elkaar’ en meedenken vorm zou kunnen krijgen. Belangenbehartiging kreeg minder belangstelling.

Reacties in relatie tot ‘Zorg voor elkaar’

 1. Ouderen voor ouderen? Wat is de relatie tot andere leeftijdsgroepen? Wanneer is iemand oud? Is ouderen-voor-gemeenschap niet adequater als ouderen zoveel te bieden hebben?
 2. De insteek van wederkerigheid is goed gekozen. Dat er niet gedacht wordt in termen van een groep die zorg biedt en een groep die zorg ontvangt. De praktijk is dat het een kwestie van geven en nemen is. Daar is onderzoek naar gedaan. Lees Evelien Tonkens. Kijk ook eens op www.buurtwijs.nl waar veel is te vinden over actief burgerschap, bottom-up samenlevingsopbouw en doe-democratie.
 3. Hoe handig is het om de nadruk op Trynwâlden-breed te leggen. Bij zorg voor elkaar gaat het om elkaar kennen en vertrouwen. Dat is een proces dat zich op vrij intieme schaal afspeelt. Jullie zouden vooral aansluiting moeten zoeken bij wat er in dorpen en buurten gebeurd. Dicht bij de mensen en hun sociale relaties blijven.
 4. Jullie veronderstelling dat er onder ouderen een uitgebreide schat aan kennis, ervaring en tijd aanwezig is zou nader onderzocht moeten worden. Hoe groot is die schat? En hoe kan dat moois, indien aanwezig, goed benut worden? Is er al een instantie die die schat in kaart heeft gebracht. Tijd voor een talentenbank?
 5. Maak duidelijk dat de beloning hoog is. Vrijwilligers doen hun werk niet voor niets. Geef goed aan welke beloning ze er voor terugkrijgen. Faciliteer hun werk met training, gereedschap en advies.
 6. Je wordt van betekenis (omdat iemand je betekenis geeft). Jouw vaardigheden brengen je in contact met anderen. Je voegt waarde toe aan de gemeenschap en bevestigt zo dat je waardevol bent. Je blijft je ontwikkelen. Je voorkomt eenzaamheid. Kortom: je krijgt er een zeer waardevol goed gevoel van. Je krijgt er welzijn van.
 7. Vrijwilligerswerk schept verplichtingen. Als die verplichtingen als grote last worden ervaren moet er wel erg veel goed gevoel overblijven om het te kunnen volhouden. Overbelasting dreigt m.n. in de periode dat ouderen verantwoordelijkheid nemen voor oppaswerk en mantelzorg.
 8. In andere culturen is de positie van ouderen vaak anders dan hier. Kijk daar eens goed naar. Maak duidelijk dat ouderen respect verdienen.
 9. Maak contact met mensen. Verdiep je in beproefde manieren om 1-op-1 contact aan te gaan. Denk aan koekblik-methode en huis-aan-huis collecte. Verzamel vragen en talenten. Zet een tijdbank op waarbinnen duidelijk wordt hoeveel tijd iemand aan vrijwillige taken wil besteden. Begin een facebook-groep voor uitruilen van inzet en tijd i.p.v. uitruil van objecten.
 10. Organiseer vrijwilligerswerk op een manier dat er niet meteen een deken vol last en verplichtingen over de vrijwilliger wordt uitgespreid. Maak deelname aan vrijwilligerswerk ‘makkelijker’. Pas je aan bij hoe mensen hun leven hebben ingericht. Biedt ook mogelijkheden om ‘iets te doen wanneer het je uitkomt’. Breng dat bijvoorbeeld in kaart met een tijdcollecte.
 11. Als je veel mensen vindt die mee willen doen wordt het ‘werk’ over meer mensen verdeeld. Als er weinig vrijwilligers zijn is er sprake van verdelen over een kleine groep die het dan zwaar krijgt.
 12. Het is makkelijker mensen te vinden voor eenvoudige hand- en spandiensten dan mensen die bereid zijn om veel tijd in bestuurlijke en organisatorische zaken te steken.
 13. Er zijn al allerlei netwerken. Maak daar contact mee. Vanuit de kerkelijke gemeenschap worden in de Trynwâlden, als het gaat om ‘Zorg voor elkaar’ veel mensen bereikt. Daar kunnen jullie van leren. Het loont de moeite om uit te zoeken hoe groot de groep is die ‘buiten de boot’ van deze zorg valt en welke steunstructuren er voor deze groep(en) bestaan.
 14. Wat jullie doen past erg in de doelen die vanuit de (lokale) overheid worden nagestreefd. Er komen steeds minder professionals. Als welzijn bereikt moet worden dan moeten burgers daar samen de schouders onder zetten.
 15. Een initiatief als Trynwâlderein is erg gebaat bij de diensten van professionals en bijna-professionals op het gebied van samenlevingsopbouw en lokale sociale structuren. De wijze waarop b.v. KEaRN kennis en contacten deelt geeft gereedschap in handen waarmee Trynwâlderein aan zijn kan werken.
 16. Betrek lokale media bij het vinden van vrijwilligers.
 17. Zet onwijs mooie verhalen over leefbaarheidsvraagstukken op jullie website.

Reacties in relatie tot belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding

 1. Concentreer je op “Zorg voor elkaar’. Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding vragen zeer verschillende talenten. Het zijn aparte aandachtsgebieden die beter gescheiden gehouden kunnen worden. Schoenmaker blijf bij je leest. Combineren maakt het erg ingewikkeld.
 2. Een netwerk van mensen die ‘Zorg voor elkaar’ belangrijk vinden levert output op. Output die, bezien vanuit het doel ‘welzijn’, informatie geeft over ‘gezamenlijke belang’. Op basis van die informatie kunnen belangen worden behartigd en kan beleid worden beïnvloed. Het hangt heel nauw samen.
  Er zijn al zoveel belangenbehartigers en beleidsbeïnvloeders. Jullie komen in een belangenstrijd terecht. Dat moet je niet willen.
 3. Verbinden en zoeken naar het gezamenlijk belang m.b.t. ouderenwelzijn in het gebied Trynwâlden is wat Trynwâlderein wil.
 4. Dat “Zorg voor elkaar’ streng wordt gescheiden van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding zorgt voor maatschappelijke problemen. De (ongewenst) grote afstand tussen praktijk en beleid is binnen de voorgestelde scheiding voelbaar. Ze liggen in elkaars verlengde en zouden niet zo streng gescheiden moeten worden.
 5. Zorg is intiem en op buurtnivo. Belangenbehartiging kan wellicht breder worden getrokken. Er zijn binnen de Trynwâlden meer gezamenlijke initiatieven die een gezamenlijk belang als uitgangspunt hebben.
 6. Gebiedsgerichte belangenbehartiging is een interessante insteek.

Een wat ons betreft zeer geslaagde bijeenkomst met ‘Atelier Sociaal Domein 8KTdiel’. Het leverde ons nieuwe inzichten en gezichtspunten op.