Samen oud in de Trynwâlden

samen oud in de trynwalden

Trynwâlderein wil dat ouderen, tot aan hun laatste dag, goed verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Tussen naasten en familieleden. Dat lukt als we ons daar sterk voor blijven maken. En als we samenwerken.
Bent u 45-plus? Let dan op! De komende 20 jaar neemt het aantal ouderen fors toe. Tot 2050 verdubbelt de vraag naar intensieve zorg. Er wordt een toenemend tekort aan mantelzorgers, professionals en aangepaste woonvormen verwacht. De kans op sociaal isolement neemt toe. Deze ontwikkeling raakt iedereen vanaf 45 jaar. En hun naasten. Samen oud in de Trynwâlden. KLIK HIER en geef UW mening!

1. Wie zijn we

Sinds kort zijn we ‘Stichting Trynwâlderein’. We zijn voortgekomen uit de actie voor het behoud van Noflik Wenje, de woonvorm voor mensen met dementie die dankzij de steun van veel Trynwâldsters kon blijven bestaan.

Stichting & Platform
‘Stichting Trynwâlderein’ is een burger-inititatief dat ouderenwelzijn wil bevorderen. Het 5-koppige bestuur werkt nauw samen met ‘Platform Trynwâlderein’. Dit platform fungeert als Raad van Advies en bestaat uit 12 contactpersonen vanuit dorpsbelangen, kerk en andere maatschappelijke organisaties.

It is mei sizzen net te dwaan
Trynwâlderein wil met Trynwâldster ouderen aan welzijn werken. Samen met buurt- en dorpsgenoten, bestaande vrijwilligers-initiatieven, professionals en maatschappelijke organisaties willen we welzijn produceren en belangen van ouderen behartigen. Samen oud in de Trynwâlden.

2. Wat willen we

We willen het welzijn van ouderen bevorderen door ‘Zorg voor elkaar’ en door belangenbehartiging.

Zorg voor elkaar
We willen het makkelijker maken om, met eenvoudige vormen van zorg en aandacht, iets voor elkaar te betekenen . Bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit. Of een praatje, gezamenlijke wandeling, voorlezen, boodschapje doen of onkruid wieden.

Belangenbehartiging
Trynwâlderein wil betaalbare en bereikbare voorzieningen voor zorg- en welzijn in de Trynwâlden. Bij beslissingen hierover wil Trynwâlderein de stem van ouderen laten horen. Het gaat om mede-zeggenschap. ‘Samen oud in de Trynwâlden!’

Vrijwillig geven én nemen
Wie in de ene situatie zorg vraagt kan, tot op hoge leeftijd, in een andere situatie hulp bieden. Dit ‘hulp bieden’ geeft een goed gevoel. Dat ‘goede gevoel’ krijg je van iemand die bereid is jouw hulp te ontvangen. Het is een gift. Vrijwillige ‘zorg voor elkaar’ gaat altijd op basis van wederzijdse afhankelijk-heid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Er is géén plaats voor eenzijdige bemoeienis.

3. Hoe willen we het

Trynwâlderein wil een netwerk van ‘ouderen voor ouderen’ opzetten en onderhouden.

Samen sterk
Trynwâlderein wil door het leggen van persoonlijke contacten een Trynwâlden-breed netwerk opzetten dat de kennis, vaardigheden en ervaring van ouderen bundelt. Een netwerk dat samen met vrijwilligersinitiatieven, buurt-/dorpsgenoten, professionals en maatschap-pelijke organisaties ‘Zorg voor elkaar’ vorm geeft. Met contactpersonen of omtinkers in iedere buurt.

Beslagen ten ijs
Binnen het netwerk willen we informatie over ouderenwelzijn verzamelen. Informatie die richting geeft aan belangenbehartiging bij gemeente, instellingen en zorgverzekeraar.

Jo binne in fraach wurdich!
Onze plannen zijn niet in beton gegoten. U heeft er invloed op. We willen weten hoe u over onze plannen denkt en of u er op één of andere manier aan mee zou willen werken. Samen oud in de Trynwâlden.

Uw mening is belangrijk!

Trynwâlderein wil een netwerk van ouderen voor ouderen opzetten. Zonder draagvlak voor onze plannen krijgen we dat niet voor elkaar. Daarom moeten we rekening houden met wat bestaande vrijwilligersinitiatieven, dorps-genoten, professionals en maatschappelijke organisaties van onze plannen vinden. Tot eind januari 2021 nodigen we u daarom uit om uw mening over onze plannen te geven. U kunt dat nu al doen op www.trynwalderein.nl

Onderzoek, Vrijwilligersconferentie en Krant*

Op 16 december  verspreiden we een kerstkaart met 4 vragen. Hiermee proberen we zicht te krijgen op de haalbaarheid van samenwerking tussen vrijwilligers. Tijdens de ‘Vrijwilligersconferentie Trynwâlderein’, (zaterdag 30 januari 2021 in MFC Heemstra State) maken we de uitslag van ons onderzoek en het meningsvormingstraject bekend. Dan wordt beslist hoe we verder gaan.Kort daarop valt een Trynwâlderein-krant in uw bus. Daarin veel aandacht voor vrijwilligers op het gebied van Zorg & elzijn. Tevens zetten we in die krant zetten onze plannen op een rij.

*Door corona hebben we onze planning enigszins moeten aanpassen.

Vraag? Idee? Kritiek? Meer informatie?

Neem persoonlijk contact op of stuur een mailtje via de contactpagina.

Persoonlijk via de werkgroep
Dick Provoost (06 4783 6787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Niek Hagoort (06 2217 2824)
Tytsje Faber (06 5094 8192)
Wieke Stormer (06 3820 1008)

Internet:
www.trynwalderein.nl
www.facebook.com/trynwalderein

Ideeënbus: Klik hier om naar de ideeënbus te gaan
Nieuwsbrief: Klik hier voor een abonnement op de Trynwâlderein nieuwsbrief