Privacyverklaring Trynwâlderein

Stichting Trynwâlderein en AVG

Het doel van de stichting Trynwâlderein, is het bewerkstelligen van een ouderen voor ouderen netwerk. Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat partijen gegevens uitwisselen. Daarbij nemen zij ten minste het volgende in acht:

Algemeen

 1. De partijen zijn bij de uitwisseling van informatie gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van individuele burgers, meer in het bijzonder aan de bepalingen gesteld bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Partijen onderkennen de noodzaak van het bewaken van een evenwicht tussen het belang bij gegevensuitwisseling en het belang van de betrokkenen bij de bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer.
 3. Op de gegevensuitwisseling zijn beginselen van proportionaliteit (doel van de verwerking van de persoonsgegevens in verhouding tot de inbreuk op de privacy) en subsidiariteit (minst ingrijpende maatregel) van toepassing.
 4. De partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en houden zich aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 5. Trynwâlderein stelt alle informatie ter beschikking, die nodig is om aan te tonen dat zij de verplichtingen uit de AVG is nagekomen.
 6. Trynwâlderein verleent alle benodigde medewerking aan eventuele externe AVG georiënteerde onderzoeken.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Trynwâlderein wordt gekenmerkt als een organisatie die bestaat uit: bestuurs – en platformleden, deelnemers, relaties en belangstellenden. Deelnemers zijn personen die een vraag en/of aanbod doen. Zij doen dit op vrijwillige basis, er is geen verplichting. Relaties zijn organisaties, die op de een of andere manier betrokken zijn bij de oprichting van Trynwalderein, alsmede bij de uitvoering van haar activiteiten. Belangstellenden zijn personen die graag op de hoogte willen blijven van de activiteiten, die Trynwâlderein uitvoert om haar doelstellingen te bereiken.
 2. Trynwâlderein zal alle relevante partijen informeren met welk doel gegevens worden gedeeld (transparantiebeginsel) en alleen die gegevens delen die noodzakelijk zijn (dataminimalisatie).
 3. Trynwalderein zal de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken in realtie tot het doel van de stichting, het bewerkstelligen van een ouderen voor ouderen netwerk. Het is niet toegestaan de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden te verstrekken.
 4. Het betreft uitsluitend: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mail, leeftijd, de gestelde vraag en het gedane aanbod. Dit zijn gegevens van de betrokkene, die daarvoor toestemming heeft gegeven.
 5. Bij het afstemmen van vraag en aanbod, om tot een samenwerkingsfaspraak te komen, wordt door de ferbiner aan partijen gevraagd of zij beide beogen tot een afspraak te komen en na de vereiste instemming worden gegevens als adres en telefoonnummer gedeeld teneinde de deelenemers gezamenlijk een afspraak te laten maken.
 6. De samenwerkingsafspaak wordt in het ICT-systeem vastgelegd evenals de status daarvan: nieuw, lopend, afgehandeld. Van de lopende afspraken wordt voorzover nodig periodiek de status vastgelegd.
 7. Trynwalderein garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat het ICT systeem aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Geheimhouding

Trynwâlderein verplicht zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Trynwâlderein verplicht de personen, die als vrijwilliger meewerken, waaronder ten minste ook begrepen de ferbiners, de geheimhouding na te leven. Trynwalderein staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Trynwâlderein zal partijen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met persoonsgegevens. Informatie die ten minste moet worden verstrekt:

 • de aard van de inbreuk;
 • de categorieën van persoonsgegevens en betrokkenen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en
 • de getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan

Trynwâlderein meldt de inbreuk en de getroffen maatregelen bij toezichthoudende Autoriteit en informeert partijen en betrokkene(n) hier schriftelijk over.

Trynwâlderein draagt zelf de kosten in verband met melding aan de bevoegde toezichthoudende Autoriteit en met het nemen en uitvoeren van de getroffen maatregelen.

Rechten van betrokkene

Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten zoals genoemd in artikel 12 t/m 22 AVG zullen partijen daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing nemen.

Wissen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op verzoek van de deelnemer zo spoedig mogelijk, uiterlijk na één maand gewist.