Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van:

Naam: “Platform Trynwâlderein”
Adres: De Tille 5
Postcode: 9061 DE
Plaats: Gytsjerk
Land: Nederland
Telefoon: 06 4783 6787

‘Platform Trynwâlderein’ is een vrijwilligersorganisatie voor ouderenzorg ‘in oprichting’. ‘Platform Trynwâlderein’ wil bijdragen aan de kwaliteit van ouderenzorg in de Trynwâlden (een streek boven Leeuwarden bestaande uit de dorpen Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein/Readtsjerk, Oentjserk, Ryptsjerk, Wyns/Bartlehiem en Tytsjerk).

In deze verklaring wordt duidelijk gemaakt hoe wordt omgegaan met:

 • Adres- en persoonsgegevens die ‘Platform Trynwâlderein’ via de website https://trynwalderein.nl verzamelt
 • Adres- en persoonsgegevens en via handmatig in te vullen formulieren verzamelt
 • Lijsten van adres- en persoonsgegeven waarover ‘Platform Trynwâlderein’, als opvolger van ‘Platform Noflik Wenje moat bliuwe!’ beschikt.


1. De persoon verantwoordelijk voor de gegevensbescherming

Dick Provoost, voorzitter van ‘Platform Trynwâlderein’ en webbeheerder (email: dickprovoost@hotmail.com).

2. Persoonsgegevens die door ‘Platform Trynwâlderein’ worden beheerd

‘Platform Trynwâlderein’ maakt gebruik van 3 lijsten:

 1. Een mailinglist die is opgebouwd tijdens de actie “Noflik Wenje moat bliuwe!”. Deze lijst bevat email-adressen plus postcode van 610 ondertekenaars van de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ (geen namen). Deze ondertekenaars (personen en organisaties) hebben aangegeven dat zij op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. ‘Platform Trynwâlderein ‘ is de voortzetting van ‘Platform Noflik Wenje moat bliuwe!’ en daarmee ‘een ontwikkeling’.
 2. Een lijst van maatschappelijke organisaties en/of samenwerkingsvormen, professionele zorgverleners, gemeentelijke instellingen/adviesorganen en vrijwilligers die van invloed zijn op, of bijdragen aan, de organisatie en kwaliteit van ouderenzorg binnen de Trynwâlden. Deze lijst is samengesteld op basis van openbare informatie en bevat ook de namen van contactpersonen en/of bestuursleden.
 3. Een lijst van emailadressen, postcodes en leeftijdscategorie (’65 jaar of ouder’, ‘Jonger dan 65 jaar’ of ‘Niet van toepassing’) van mensen of organisaties die, via een formulier op de website https://trynwalderein.nl:
  – hebben aangegeven nieuws te willen ontvangen en/of
  – hebben aangegeven contact te willen en/of
  – een idee/mening over de Trynwâlderein hebben gedeeld.

  In deze lijst zijn de volgende door de websitebezoeker ingevoerde gegevens opgenomen:

  – Email-adres (verplicht)
  – Postcode (verplicht)
  – Leeftijdscategorie
  – Akkoord met deze privacyverklaring (verplicht)
  – Invoerdatum en -tijd (automatisch toegevoegd)
  – IP-adres (automatisch toegevoegd)
  – Uniek Gebruikers-ID (automatisch toegevoegd)

3. Waarom gebruikt ‘Platform Trynwâlderein’ persoonsgegevens?

De Trynwâlderein streeft naar een netwerk van vrijwilligers binnen de Trynwâlden. In alle buurten wordt naar potentiële vrijwilligers gezocht. Tijdens het meningsvormingsproces in de periode juni t/m december 2020 wil de Trynwâlderein bereiken dat inwoners van de Trynwâlden over een Trynwâlderein meedenken. We zoeken in iedere buurt:

 • actieve meedenkers,
 • vrijwilligers die al actief zijn binnen de ouderenzorg én
 • mensen die wellicht vrijwilliger willen worden.

Om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van deze mensen over de postcodegenbieden binnen de Trynwâlden willen we beschikken over de postcode. Dit stelt ons in staat om na te gaan hoe de verspreiding er ruwweg uitziet en daarop te handelen.

4. Hoe lang bewaart ‘Platform Trynwâlderein’ persoonsgegevens

De onder 2 genoemde lijsten worden bewaard tot 1-1-2021. Afhankelijk van de besluitvorming eind 2020 worden de lijsten dan óf doorgegeven aan de opvolger van ‘Platform Trynwâlderein’ óf vernietigd.

5. Anderen met wie ‘Platform Trynwâlderein’ persoonsgegevens deelt

De onder 2 genoemde lijsten worden gedeeld met de ‘Werkgroep Trynwâlderein’ die in opdracht van ‘Platform Trynwâlderein’ in de periode juni t/m december 2020 het meningsvormingstraject vorm geeft.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • U heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht heeft ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen bij dickprovoost@hotmail.com. Nadat uw identiteit is gecontroleerd reageer ik zsm op uw verzoek.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

‘Platform Trynwâlderein’ gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. We gebruiken geen cookies die uw surfgedrag bijhouden.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen. De volgende maatregelen dienen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Bij het uitwisselen van informatie wordt een beveiligde internetverbinding gebruikt (u kunt dit zien aan het slotje in de browser).
 • De gegevenslijsten 2.1 en 2.2  bevinden zich op een met wachtwoord beveiligde gegevensdrager die niet via internet bereikbaar is. Van deze gegevenslijsten staat alleen het emailadres in een verzendlijst op de server. De gegevens uit lijst 2.3 bevinden zich ook in deze serverlijst. Van de lijst op de  server wordt minimaal wekelijks een backup gemaakt die op een met wachtwoord beveiligde gegevensdrager wordt bewaard. De lijst op de server bevat geen persoonsnamen.
 • De website maakt gebruik van software om misbruik van gegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met dickprovoost@hotmail.com

9. Klachten?

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1 juni 2020
Dick Provoost