Persoonlijk contact & Apps

Voor de opbouw van een ouderen-voor-ouderen netwerk zijn we op zoek naar apps (internet-software). Het gaat om gereedschap dat we kunnen gebruiken om ‘Zorg voor elkaar’, belangenbehartiging en netwerkvorming te organiseren. Door slim gebruik te maken van contact- en communicatiemogelijkheden van smartphone, tablet en thuiscomputer kunnen we persoonlijk contact en relatievorming ondersteunen. En zoals bij alle gereedschap: we moeten er wel mee leren werken.

Het schaarser en duurder worden van voorzieningen voor Zorg en Welzijn stimuleert de opkomst van bewonersinitiatieven. Initiatieven die op basis van vrijwilligheid zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking (participatie). Maximaliseren van welzijn is binnen deze maatschappelijke ondernemingen vaak de enige vorm van winstbejag. Op het internet zijn veel initiatieven te vinden die deze ontwikkeling ondersteunen.

Ondersteunen van bewoners-initiatieven met apps

Trynwâlderein hoopt bestaande vrijwilligersinitiatieven binnen de Trynwâldster dorpen met elkaar te kunnen verbinden. We kunnen leren van Trynergie, Groenkerk, Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden, Tirza, Senioren Platform, Zakenclub Trynwâlden, Sportverenigingen, Vrouwen van NU, PCOB, Gemeenschappelijke Dorpsbelangen, TUK, Denktank Trynwâlden, KEaRN Vrijwilligerscentrale, kerkelijke gemeentes (als PG Trynwâlden en andere maatschappelijke organisaties. Het gebruik van apps kan wellicht bijdragen aan het ontwikkelen van Trynwâlden-brede samenwerking. In dit artikel daarom een tussentijds verslag van onze zoektocht naar apps die Trynwâlderein zou kunnen inzetten. Apps als gereedschap voor het ontwikkelen van samenwerking. Tips en adviezen zijn welkom!!

Waar wil Trynwâlderein apps voor gebruiken?

We zoeken apps die ons ondersteunen bij:

1. Relatievorming, persoonlijk contact en samenwerking (gemeenschapsvorming)
2. Afstemming van vraag en aanbod m.b.t. ‘Zorg voor elkaar’ (matching)
3. Efficiënt en snel kunnen organiseren van sociale activiteiten.
4. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
5. Interne organisatie en financieel beheer

Eisen die we aan de apps stellen

Een belangrijke eis, naast gebruiksgemak, is dat de software ons informatie geeft over hoe het binnen de Trynwâlden met zorg en welzijn is gesteld. De software moet Trynwâlderein helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

• Waar liggen er problemen?
• Welke oplossingen werken, welke niet?
• Voor welke vragen is er voldoende aanbod?
• Hoeveel mensen zijn actief?
• Hoeveel mensen bereiken we?
• Worden doelen gehaald?
• e.d.m.

Apps kunnen persoonlijk contact niet vervangen

Mede omdat een deel van onze doelgroep niet via internet communiceert moeten deze apps een plek krijgen tussen andere communicatiemiddelen: gesprekken met inwoners en vrijwilligers, gesprekken met maatschappelijke organisaties, schriftelijke communicatie, deelname aan sociale activiteiten, telefonisch contact en meer. De apps zijn daarvoor geen vervanging, eerder een hulpmiddel.

Apps en websites gericht op matching en samenwerking

De gemeente Haarlemmerliede deed in 2013 vergelijkend onderzoek naar software gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (matching) binnen Zorg & Welzijn (link naar onderzoeksrapport). Enkele apps die we hieronder noemen (Nlvoorelkaar, Buuv en Mijnbuurtje) komen in dat onderzoek voorbij. Deze apps zijn sindsdien 7 jaar doorontwikkeld en nog steeds in gebruik. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat persoonlijk contact niet door apps kan worden vervangen maar dat apps persoonlijk contact wel kunnen ondersteunen.

Nederland Zorgt Voor Elkaar

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau. In september 2020 is begonnen met landelijke inventarisatie van bewonerscollectieven op gebied van wonen, zorg en welzijn. Op de website vind je een kennisbank en gereedschap voor het oprichten van coöperatieve vormen van samenwerking.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)

LSA werkt vanuit de capaciteiten van bewoners van wijken. Succesvolle wijkontwikkeling kan volgens LSA alleen plaatsvinden als de bewoners bereid zijn om zichzelf (en hun capaciteiten) daarbij in te zetten. Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Zij delen elkaars kennis en bundelen hun krachten. De website staat vol met tips, achtergronden en een uitgebreide kennisbank. Veel informatie over coöperatief en participatief ondernemen. LSA werkt volgens het Asset-Based Community Development (ABCD). Dit behelst het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. Tot stand brengen van sociale relaties en mobiliseren van capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren is de kern van deze methode (zie: ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht).

NLvoorelkaar

Nlvoorelkaar bundelt vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Er zijn veel tips te vinden om de drempels voor vrijwilligers te verlagen. Er is ook een zakelijke versie. Je kunt dan nlvoorelkaar.nl opzetten voor je eigen wijk of woongebied. Een voorbeeld daarvan is https://buuv.nu. Buuv biedt, gebruik makend van de techniek binnen Nlvoorelkaar, lokale matching voor vrijwilligers aan. NLvoorelkaar ondersteund lokale platformen. Er wordt dan samengewerkt met een lokale partner als projectleider van de lokale implementatie. Dit kan een welzijnsorganisatie, vrijwilligerscentrale of actieve inwoner zijn. De combinatie van lokale expertise, netwerk, betrokkenheid, landelijke ervaring en online expertise zorgt voor meer én betere vrijwilligers matches. Kijk voor alle lokale platformen op https://zakelijk.nlvoorelkaar.nl/alle-platformen/

Wehelpen

Wehelpen is onderdeel van Wijzelf. Wijzelf gelooft in de kracht van ‘mensen samen.’. Er wordt vanuit gegaan dat het mensen goed doet om voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. Wijzelf levert oplossingen op maat om ‘vitale leefgemeenschappen te bouwen’. Oplossingen waarmee mensen en organisaties elkaar makkelijk vinden. Persoonlijke verbinding tussen mensen leidt volgens Wijzelf tot meer plezier, vitaliteit en een hogere kwaliteit van leven. Binnen wehelpen.nl kunnen vraag en aanbod worden gematched. Er zijn geen lokale versies (zoals bij NLvoorelkaar) maar een bijzonder onderdeel van wehelpen.nl zijn de hulpnetwerken. Binnen een hulpnetwerk kan samen met anderen, in een afgeschermde omgeving, de zorg rondom een persoon worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een groepje mensen dat samen een zieke verzorgt. Zie daarvoor https://www.wehelpen.nl/ik-wil-hulp-organiseren

Mijnbuurtje

Mijnbuurtje ontwikkelt buurt- of communityplatformen die worden ingezet in wijken, dorpen en steden. Er wordt samen gezocht naar enthousiaste en betrokken inwoners die in hun buurt een verbindende rol willen spelen. Mensen worden opgeleid tot volleerde buurtverbinders. De buurtverbinders beheren het online platform waarmee mensen, bedrijven en organisaties elkaar makkelijk vinden. Ze zorgen voor opzet en beheer van het platform, stimuleren mensen om ook mee te doen en zijn actief in de buurt aanwezig. Mijnbuurtje biedt ook thema-gerichte platformen aan en er kan een interactieve sociale kaart worden ontwikkeld met het actuele aanbod van alle informele en formele organisaties en activiteiten in de buurt. Die informatie is makkelijk vindbaar en de sociale kaart is eenvoudig up to date te houden. Mijnbuurtje biedt trainingen voor gemeentes, organisaties, inwoners en combinaties daarvan.

Cliëntenraad LOC

Via de landelijke clientenraad-website kun je in contact komen met een groot netwerk van mensen die kennis en ervaring hebben met cliëntenrechten. De website is geheel gewijd aan de manier waarop cliënten in de gezondheidszorg hun recht op medezeggenschap kunnen uitoefenen. Je vindt er informatie over de nieuwste wetgeving en allerlei brochures en cursussen voor wie zich in medezeggenschap wil verdiepen. Alle informatie over de laatste wetgeving vind je op de WMCZ-pagina. Daar wordt duidelijk hoe medezeggenschap van cliënten in grote en kleine zorgorganisaties gerealiseerd kan worden. Onderdeel van de website is een groep die zich inzet voor vernieuwing in de verpleeghuiszorg. Hier is o.a. Stichting Zorghuizen Noord Nederland bij aangesloten.

Bining-app

Het Seniorenplatform Trynwâlden test samen met ondernemer/ontwikkelaar Eelke Huitinga de Bining-app. Dit is een gebruiksvriendelijke app voor gebruik op smartphones, tablets en thuiscomputers. De eerste versie van de app kan op android en apple smartphones gedownload worden. Het is een erg gebruiksvriendelijke app waarmee je kunt (beeld)bellen, elkaar berichten kunt sturen en je meerdere mensen uit kunt nodigen om deel te nemen aan een sociale activiteit. De app kan een rol vervullen in het tegengaan van eenzaamheid. Er is veel aandacht besteed aan de vormgeving die het ook voor ouderen makkelijk maakt om de Bining-app te gebruiken. De app is deels Friestalig. De mogelijkheid om samen met de ontwikkelaar uit te zoeken hoe zo’n app binnen een ouderen-voor-ouderen netwerk gebruikt kan worden is aantrekkelijk.

Oriëntatie

Het lokaal inzetten van bovengenoemde apps is ‘maatwerk met een kostenplaatje’. Samen met de ontwikkelaar van de Bining-app en met vrijwilligerscentrale KEaRN oriënteren we ons op de mogelijke inzetbaarheid van dergelijke apps binnen Trynwâlderein. We willen een goed beeld krijgen van wat er mogelijk is en wat de kosten zijn van apps die aan onze eisen voldoen.