Over Trynwâlderein

Trynwâlderein zet zich er voor in dat ouderen zolang mogelijk in de Trynwâlden kunnen blijven wonen, te midden van familie en vrienden, binnen een ouderen-voor-ouderen netwerk dat ‘Zorg voor elkaar’ centraal stelt en zich actief inzet voor ieders welzijn én voldoende voorzieningen.

Doel van ‘Stichting Trynwâlderein’

De Stichting Trynwâlderein, kortweg Trynwâlderein, heeft ten doel het behartigen van de belangen van de ouderen in de Trynwâlden. Trynwâlderein tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwillige zorgaanbieders, professionele zorgaanbieders en zorgvragers binnen de ouderenzorg in de Trynwâlden;
  • Het faciliteren van een netwerk waarbinnen vrijwillige zorgaanbieders en zorgvragers binnen de Trynwâlden elkaars welzijn bevorderen.

De Stichting heeft niet tot doel het behalen van winst. Bekijk hier de Oprichtingsakte Stichting Trynwâlderein.

Platform Trynwâlderein

In de oprichtingsacte is voorzien in het instellen een ‘Platform Trynwâlderein’ dat als raad van advies het bestuur van Trynwâlderein gevraagd en ongevraagd kan adviseren. De deelnemers aan ‘Platform Trynwâlderein’ worden benoemd op voordracht van de besturen van dorpsbelangen van de dorpen Wyns, Ryptsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk en Tytsjerk en door besturen van andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het behartigen van de belangen van ouderen. De taken en bevoegdheden van het platform zijn vastgelegd in het Reglement RvA Platform Trynwâlderein.

Gegevens

Algemeen

Naam: ‘Stichting Trynwâlderein’
RSIN: 8615 76 111
Nummer Kamer van Koophandel: 80172903
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0360 1854 52

Contactgegevens

Postadres: Rengersweg 88 9062EH Oentsjerk
Email: via mailformulier op de website (link)
Website: https://www.trynwâlderein.nl
Telefoon: zie bij bestuursleden

Bestuursleden

Dick Provoost (voorzitter) Tel. 06 4783 6787
Harke Heida (secretaris) Tel. 06 1119 1720
Hetty Sibma (lid) Tel. 06
Niek Hagoort (penningmeester) Tel. 06 2217 2824
Mieke van Heeringen: (lid) Tel. 06 1018 1247

Bereikbaarheid

Bestuur en platform zijn bereikbaar via de Contactpagina.

Deelnemers ‘Platform Trynwâlderein’

Dorpsbelang Oentsjerk (Albert Schaafsma)
Dorpsbelang Mûnein/Readsjerk (Uitzen de Vries)
Dorpsbelang Aldtsjerk (Jan Klompmaker)
Dorpsbelang Gytsjerk (Jaap Brouwer)
Dorpsbelang Ryptsjerk (Simon Trommel)
Dorpsbelang Tytsjerk (Mieke van Heeringen)
Protestantse Gemeente Trynwâlden (Griet Braaksma)
Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden (Harri Altena)
Huisartsenmaatschap Trynwâlden (Tsjerk Hoekstra)
Seniorenraad Tytsjerksteradiel (Nini Brink)
Onafhankelijk deelnemer vanuit het Sociaal Domein (Jan Bout)
Onfhankelijk deelnemer vanuit het Matschappelijk Domein ( Tjikke Krijgsman)

Actuele activiteiten en financiële verantwoording

Tot 31-1-2021 liep een actief meningsvormingstraject binnen de Trynwâldster gemeenschap waar meningen m.b.t. de opzet van een ouderen-voor-ouderen netwerk centraal staan. Onder Meedenken vindt u daarover meer informatie. In november 2021 is een officiële startbijeenkomst gepland. Voor de periode tot en met 2021 is het Beleidsplan Stichting Trynwalderein 2021 beschikbaar. Dit plan word definitief vastgesteld na afronding van de meningsvorming en na ontvangst van een advies m.b.t. dit plan van ‘Platform Trynwâlderein’. In het beleidsplan is een financiële begroting en een dekkingsplan voor het meningsvormingstraject opgenomen. Wat betreft de bezoldiging van de bestuurders is in Art 7 lid 5 van de statuten het volgende vastgelegd: “Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.”

ANBI

Trynwalderein is per 1-12-2020 erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling’. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. U kunt hier zo’n overeenkomst aanvragen.

Archief & Ferbiners

Deze website heeft enkele beschermde pagina’s die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn. Het archief bevat de vergaderstukken van Platform en Bestuur. Het archief is alleen toegankelijk voor platformdeelnemers en bestuursleden. Klik hier om naar het archief te gaan. De pagina’s voor ferbiners bevatten formulieren waarmee gegevens voor onze database kunnen worden aangeleverd. Klik hier om naar de Ferbiner-pagina te gaan.