Nieuwsbrief Juli/Augustus 2021

Nieuwsbrief Trynwâlderein
Nummer 8
Juli/Augustus 2021

Trynwâlderein Ûnderweis

”Trynwâlderein zet zich er voor in dat ouderen zolang mogelijk in de Trynwâlden kunnen blijven wonen, te midden van familie en vrienden. Dit binnen een ouderen-voor-ouderen netwerk dat ‘Zorg voor elkaar’ centraal stelt en zich actief inzet voor ieders welzijn én voldoende voorzieningen”

Waar zijn jullie mee bezig? Hoe ver zijn jullie? Hoe ver is Trynwâlderein? Wanneer wordt het startsein gegeven? Waarom is het ineens zo stil….? Terechte vragen. Sinds het verschijnen van de Trynwâldereinkrant in maart jl. wordt vooral áchter de schermen hard gewerkt. Meer dan 30 mensen zijn op allerlei manieren bij de organisatieopbouw betrokken. Er wordt ervaring opgedaan met het op elkaar afstemmen van Vraag & Aanbod en er wordt een ‘Gereedschapskist Sociale Activiteiten’ ontwikkeld. Doel: in de herfst van start.

De eerste verbindingen zijn gelegd

Binnen de pilot Contact zijn diverse afspraken tussen ouderen tot stand gekomen. Het ging o.a. om hulp bij het gebruik van de computer, een gezelschapsverzoek, samen fietsen en het verrichten van lichte tuinwerkzaamheden. Het was mooi bij de terugkoppeling te horen hoe de deelnemers deze contacten hebben ervaren en dat er ook vervolgafspraken zijn gemaakt. Er was sprake van plezierige wederkerigheid.

Sociale Activiteiten

Trynwâlderein wil ‘Sociale activiteiten’ een ‘gereedschapskist’ kunnen bieden. Een kist met middelen als folder, webpagina, aanmeldingsformulier, tekstueel advies. Gereedschap om een activiteit goed te promoten en/of deelnemers te werven. Aan mensen met belangstelling voor activiteiten wordt gevraagd wat ze zouden willen doen en op welke wijze dit vorm kan krijgen. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van ‘Sociale Activiteiten’.

Werkwijze ‘Afstemmen Vraag & Aanbod’

Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarbinnen Vragers & Aanbieders, snel en persoonlijk, met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Via centraal telefoonnummer, postadres, email, Bining App en website moeten de Ferbiners makkelijk bereikbaar zijn. De werkwijze wordt nu getest.

Hernieuwde kennismaking met Noflik Wenje

Trynwâlderein maakte kennis met de nieuwe ondernemers van Fidesta Noflik Wenje en hun plannen. In Noflik Wenje kunnen mensen vertrouwd en beschermd in eigen omgeving wonen. Elke inwoner, elk echtpaar, bewoont een eigen appartement. Zo zelfstandig mogelijk, huiselijk en beschut. Er komen extra appartementen en het realiseren van dagbesteding is een vurige wens. De kennismaking wordt voortgezet.

Heemstra State

Van oudsher zijn er veel vrijwilligers in en rond Heemstra State actief. Samen met de nieuwe beheerder is gekeken naar mogelijkheden om weer Sociale Activiteiten voor ouderen op te starten. Trynwâlderein is in gesprek met mensen die zich (weer) vrijwillig in en rond Heemstra State willen inzetten. Met hen wordt besproken op welke manier zij dit zouden willen.

Overleg met diaconie Protestantse Gemeente Trynwâlden (PGT)

Begin juni was er een kennismakingsoverleg met de diaconie van de PGT. De diaconie onderstreept dat het vragen en ontvangen van hulp soms moeilijk is. Bij het verlenen van o.m. materiële en financiële hulp werkt de diaconie vooral via persoonlijke relaties. Contactpersonen nemen een belangrijke plaats in. Ook het grote aanbod aan activiteiten vanuit de PGT (ook voor niet-kerkelijken) kwam aan de orde. De diaconie is gevraagd of ze deel wil nemen aan een netwerk van op ouderenwelzijn gerichte activiteiten.

Promotievideo

Een tijdje geleden is met twee filmstudenten een korte promotievideo gemaakt. Hierin doen diverse Trynwâldsters uit de doeken waar Trynwâlderein voor staat en waarom ze deelnemen aan het ouderen-voor-ouderen netwerk. Het filmpje is zo leuk geworden dat het wordt gebruikt als basis voor een wat langere promotievideo. De opnames zijn al van start gegaan en er werken weer een flink aantal mensen aan mee.

Onderzoek Studenten NHL Stenden

Vijf tweedejaars studenten hebben zich gebogen over de beste organisatie-vorm voor Trynwâlderein. Er werden geen vergelijkbare organisaties gevonden. In de meeste organisaties werken vrijwilligers, onder leiding van betaalde professionals. Binnen Trynwâlderein werkt iedereen op vrijwillige basis. Het onderzoek maakt duidelijk dat we deels zelf het wiel moeten uitvinden. Aan 4e-jaars studenten is nu gevraagd om te onderzoeken wat Trynwâlderein zou kunnen doen om ‘vragen te vergemakkelijken’. Dit omdat in de praktijk blijkt dat er meer aanbod is dan vraag (waardoor de gewenste ‘wederkerigheid’ in gedrang komt).

Project ‘Synergie in de Trynwâlden’

Dit project onderzoekt of zorg kan aansluiten bij de behoefte van burgers zónder gehinderd te worden door regels in verband met ‘het potje’ waaruit die zorg moet worden betaald (WMO, WLZ of eigen bijdrage). Naast gemeente, zorgorganisatie Patyna en zorgverzekeraar De Friesland nemen ook praktijkwerkers vanuit Welzijn en Zorg aan het overleg deel. Deze zomer wordt de ‘klantreis’ in kaart gebracht: alle stapjes die worden gezet nadat duidelijk wordt dat iemand een zorgvraag heeft. Ook de tijd tussen het herkennen van die vraag en het krijgen van hulp wordt gemeten.

En wie zal dat betalen?

Trynwâlderein kreeg diverse positieve reacties op de vraag naar financiële steun. Voor 2020 en 2021 is de financiering rond. Trynwâlderein is geadviseerd om met de Gemeente Tytsjerksteradiel te overleggen. Het bestuur van Trynwâlderein wil de de tot nu toe ontvangen ‘opstartsteun’ deels gebruiken om uit te zoeken hoe de kernactiviteiten van Trynwâlderein vanuit de Trynwâldster gemeenschap zelf gefinancierd kunnen worden. Naast geld is met name de professionele steun vanuit welzijnsorganisatie KEaRN van grote waarde.

rabobank noord-oost Friesland geeft cheque
Mieke van Heeringen neemt een cheque van Rabobank Noordoost Friesland in ontvangst