Meedenken

Tot eind december 2020 konden inwoners en maatschappelijke organisaties meedenken over de plannen voor Trynwâlderein. Hieronder een samenvatting van van wat er is ‘opgehaald’. Op basis van deze opbrengst, in combinatie met de resultaten van ons onderzoek naar de inzet van vrijwilligers (uitslag 30 januari 2021), stellen we vast of er voldoende draagvlak is en hoe we met Trynwâlderein kunnen doorgaan. Hieronder vindt u een samenvatting van het traject en de ontvangen meningen.

Uitkomst meningsvorming 2020

Na de succesvolle actie om Noflik Wenje te behouden zijn we met een kleine werkgroep doorgegaan met een initiatief dat we Trynwâlderein hebben genoemd. In de loop van 2020 hebben we een platform gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen en andere maatschappelijke organisaties en zijn we aan de slag gegaan met een communicatietraject om te zien of hier draagvlak voor bestaat. Daartoe hebben we een website gemaakt en zoveel mogelijk meningen verzameld. Hieronder vindt u een overzicht van deze meningen.

Wie hebben gereageerd ?

We hebben op verschillende manieren meningen verzameld.|
Om te beginnen zijn we bij zoveel mogelijk organisaties langs geweest. Vanwege Corona was het helaas niet altijd mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden. Gelukkig waren er nog verschillende jaarvergaderingen van Dorpsbelangen waar we ons konden voorstellen en ideeën verzamelen. Daarnaast hebben we zowel online als fysiek enkele bijeenkomsten kunnen houden, met behulp van KEaRN en het Sociaal Atelier van NHL/Stenden. Op die manier hebben we ook meningen van jongeren/studenten kunnen verzamelen. Ook noemen we graag een bijeenkomst van de Seniorenraad. Langs deze weg hebben ruim zestig mensen ons hun ideeën meegegeven.
Daarnaast heeft KEaRN voor ons een twintigtal interviews gehouden met mensen in de verschillende dorpen in de Trynwâlden. En tot slot hebben 23 mensen hun mening op onze website gegeven.
Deze meningen zijn voor een groot deel ook op onze website gepubliceerd onder het kopje “Meedenken”.

Zorg voor elkaar

De basisgedachte van “zorg voor elkaar” wordt breed onderschreven. Daarbij wordt erop gewezen dat het meer om welzijn dan om zorg gaat. Wederkerigheid is een belangrijk thema. Maar: mensen zijn vaak terughoudend om hulp te vragen. Persoonlijk contact is dus heel belangrijk. In veel reacties komt terug dat het organiseren van koffieochtenden, samen eten (de gezamenlijke maaltijden in Pro Rege worden herhaaldelijk genoemd) etc. belangrijk is.
We hebben het begrip “buurtomtinkers” veel gebruikt. Dat roept veel positieve reacties op, maar ook waarschuwingen. Het moet geen “zorgpolitie” worden. Met “elkaar in de gaten houden” is al een hoop akelige ervaring opgedaan. Er wordt aandacht gevraagd voor privacy. Het gebruiken van termen als “zorgvragers” roept het gevaar op dat mensen zich afhankelijk gaan opstellen.
Richt je niet alleen op de 65+, betrek ook jongeren erbij, denk daarbij bv aan het oude concept van “heitje voor een karweitje”.

Sluit aan bij bestaande initiatieven

Dit komt heel vaak terug. Er wordt al heel veel vrijwilligerswerk gedaan, sluit daarbij aan. Kerken, Vrouwen van nu, allerlei andere initiatieven. Wel is er behoefte aan overzicht. We kwamen in onze zoektocht ook groepen tegen die zich bv door gebrek aan actieve leden amper staande houden. Hoe groot is eigenlijk de groep die nu een beetje buiten de boot valt ?
In dit verband zijn ook de contacten met professionele hulpverleners belangrijk. Die geven aan ook zelf behoefte te hebben aan een organisatie die een breed overzicht heeft van – en toegang tot – welzijnsvoorzieningen. Vrijwilligerswerk moet professionele zorg niet verdringen.
Het organisatievoorstel, waarin is voorzien in buurtomtinkers en coördinatoren om de samenhang te borgen, roept ook wel kritiek op. Het schept teveel verwachtingen, houd het kleinschaliger.

Vrijwilligers

In bijna alle reacties komt de aandacht voor vrijwilligers terug. Er wordt al heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Veel waarschuwingen, zorg dat vrijwilligers niet overbelast worden, het moet geen verplichting worden, zorg voor opleidingen, faciliteiten, maak het voor vrijwilligers gemakkelijk en leuk. Ook hier aandacht voor wederkerigheid. Inventariseer de talenten van mensen en maak deze toegankelijk. Wees daarin creatief, gewezen werd op de koekblikmethode. Schakel lokale media in bij het zoeken naar vrijwilligers. Benut als het kan de vrijwilligerscentrale van KEaRN.

Combinatie van ‘zorg voor elkaar’, ‘belangenbehartiging’ en ‘beleidsbeïnvloeding.

In enkele reacties klonk de zorg door of we het met deze drie speerpunten niet te breed maken. Concentreer je op “zorg voor elkaar”. Anderzijds levert een netwerk van zorg voor elkaar ook informatie en draagvlak op voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Juist in tijden van bezuiniging is dat belangrijk.

Toekomstperspectief en financiering

Maak duidelijk hoe een Trynwâlderein er over een paar jaar uit kan zien, een goede financiële basis ontbreekt nog, de kernorganisatie Trynwâlderein moet door de Trynwâlder gemeenschap worden gefinancierd. Organiseer je als maatschappelijke onderneming, dat geeft meer financieringsmogelijkheden.