Meedenken

Onze ideeën over de Trynwâlderein  zijn niet in beton gegoten. We nodigen inwoners en maatschappelijke organisaties uit om met ons mee te denken. Op 30 januari 2021  willen we tijdens een vrijwilligersconferentie  vaststellen of er voldoende draagvlak is om een Trynwâlderein vorm te geven. Dat lukt alleen als we er in slagen de mening van anderen in de besluitvorming mee te nemen.  Op deze pagina vind je door ons ontvangen meningen en ideeën. Gebruik de digitale  ideeënbus om ook jouw mening te geven (zie ook onze onze Privacyverklaring).

Meningen over Trynwâlderein

Hieronder ideeën, reacties en meningen die sinds mei 2020 zijn verzameld.  We vermelden ze anoniem, de meningen staan centraal staat.

Oktober 2020
Meningen opgetekend tijdens de online denktankbijeenkomst van ‘Atelier Sociaal Domein 8KTdiel’.

 1. Ouderen voor ouderen? Wat is de relatie tot andere leeftijdsgroepen? Wanneer is iemand oud? Is ouderen-voor-gemeenschap niet adequater als ouderen zoveel te bieden hebben?
 2. De insteek van wederkerigheid is goed gekozen. Dat er niet gedacht wordt in termen van een groep die zorg biedt en een groep die zorg ontvangt. De praktijk is dat het een kwestie van geven en nemen is. Daar is onderzoek naar gedaan. Lees Evelien Tonkens. Kijk ook eens op www.buurtwijs.nl waar veel is te vinden over actief burgerschap, bottom-up samenlevingsopbouw en doe-democratie.
 3. Hoe handig is het om de nadruk op Trynwâlden-breed te leggen. Bij zorg voor elkaar gaat het om elkaar kennen en vertrouwen. Dat is een proces dat zich op vrij intieme schaal afspeelt. Jullie zouden vooral aansluiting moeten zoeken bij wat er in dorpen en buurten gebeurd. Dicht bij de mensen en hun sociale relaties blijven.
 4. Jullie veronderstelling dat er onder ouderen een uitgebreide schat aan kennis, ervaring en tijd aanwezig is zou nader onderzocht moeten worden. Hoe groot is die schat? En hoe kan dat moois, indien aanwezig, goed benut worden? Is er al een instantie die die schat in kaart heeft gebracht. Tijd voor een talentenbank?
  Maak duidelijk dat de beloning hoog is. Vrijwilligers doen hun werk niet voor niets. Maak duidelijk welke beloning ze er voor terugkrijgen. Faciliteer hun werk met training, gereedchap en advies. Je wordt van betekenis (omdat iemand je betekenis geeft). Jouw vaardigheden brengen je in contact met anderen. Je voegt waarde toe aan de gemeenschap en bevestigt zo dat je waardevol bent. Je blijft je ontwikkelen. Je voorkomt eenzaamheid. Kortom: je krijgt er een zeer waardevol goed gevoel van. Je krijgt er welzijn van.
 5. Vrijwilligerswerk schept verplichtingen. Als die verplichtingen als grote last worden ervaren moet er wel erg veel goed gevoel overblijven om het te kunnen volhouden. Overbelasting dreigt m.n. in de periode dat ouderen verantwoordelijkheid nemen voor oppaswerk en mantelzorg.
 6. In andere culturen is de positie van ouderen vaak anders dan hier. Kijk daar eens goed naar. Maak duidelijk dat ouderen respect verdienen.
 7. Maak contact met mensen. Verdiep je in beproefde manieren om 1-op-1 contact aan te gaan. Denk aan koekblik-methode en huis-aan-huis collecte. Verzamel vragen en talenten. Zet een tijdbank op waarbinnen duidelijk wordt hoeveel tijd iemand aan vrijwillige taken wil besteden. Begin een facebook-groep voor uitruilen van inzet en tijd i.p.v. uitruil van objecten.
 8. Organiseer vrijwilligerswerk op een manier dat er niet meteen een deken vol last en verplichtingen over de vrijwilliger wordt uitgespreid. Maak deelname aan vrijwilligerswerk ‘makkelijker’. Pas je aan bij hoe mensen hun leven hebben ingericht. Biedt ook mogelijkheden om ‘iets te doen wanneer het je uitkomt’. Breng dat bijvoorbeeld in kaart met een tijdcollecte.
 9. Als je veel mensen vindt die mee willen doen wordt het ‘werk’ over meer mensen verdeeld. Als er weinig vrijwilligers zijn is er sprake van verdelen over een kleine groep die het dan zwaar krijgt.
 10. Het is makkelijker mensen te vinden voor eenvoudige hand- en spandiensten dan mensen die bereid zijn om veel tijd in bestuurlijke en organisatorische zaken te steken.
 11. Erf zijn al allerlei netwerken. Maak daar contact mee. Vanuit de kerkelijke gemeenschap worden in de Trynwâlden, als het gaat om ‘Zorg voor elkaar’ veel mensen bereikt. Daar kunnen jullie van leren. Het loont de moeite om uit te zoeken hoe groot de groep is die ‘buiten de boot’ van deze zorg valt en welke steunstructuren er voor deze groep(en) bestaan.
 12. Wat jullie doen past erg in de doelen die vanuit de (lokale) overheid worden nagestreefd. Er komen steeds minder professionals. Als welzijn bereikt moet worden dan moeten burgers daar samen de schouders onder zetten.
 13. Een initiatief als Trynwâlderein is erg gebaat bij de diensten van professionals en bijna-professionals op het gebied van samenlevingsopbouw en lokale sociale structuren. De wijze waarop b.v. KEaRN kennis en contacten deelt geeft gereedschap in handen waarmee Trynwâlderein aan zijn kan werken.
 14. Betrek lokale media bij het vinden van vrijwilligers. Zet onwijs mooie verhalen over leefbaarheidsvraagstukken op jullie website.
 15. Concentreer je op “Zorg voor elkaar’. Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding vragen zeer verschillende talenten. Het zijn aparte aandachtsgebieden die beter gescheiden gehouden kunnen worden. Schoenmaker blijf bij je leest. Combineren maakt het erg ingewikkeld.
 16. Een netwerk van mensen die ‘Zorg voor elkaar’ belangrijk vinden levert output op. Output die, bezien vanuit het doel ‘welzijn’, informatie geeft over ‘gezamenlijke belang’. Op basis van die informatie kunnen belangen worden behartigd en kan beleid worden beïnvloed. Het hangt heel nauw samen.
 17. Er zijn al zoveel belangenbehartigers en beleidsbeïnvloeders. Jullie komen in een belangenstrijd terecht. Dat moet je niet willen.
 18. Verbinden en zoeken naar het gezamenlijk belang m.b.t. ouderenwelzijn in het gebied Trynwâlden is wat Trynwâlderein wil.
 19. Dat “Zorg voor elkaar’ streng wordt gescheiden van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding zorgt voor maatschappelijke problemen. De (ongewenst) grote afstand tussen praktijk en beleid is binnen de voorgestelde scheiding voelbaar. Ze liggen in elkaars verlengde en zouden niet zo streng gescheiden moeten worden.
 20. Zorg is intiem en op buurtnivo. Belangenbehartiging kan wellicht breder worden getrokken. Er zijn binnen de Trynwâlden meer gezamenlijke initiatieven die een gezamenlijk belang als uitgangspunt hebben.
 21. Gebiedsgerichte belangenbehartiging is een interessante insteek.

Oktober 2020
Op woensdag 21 oktober hoorden we in de Seniorenraad Tytsjerksteradiel’ de volgende meningen:

 1. Leg vooral de nadruk op persoonlijke contacten. Ga met mensen in gesprek. Alle andere manieren van communicatie kunnen daar niet aan tippen.
 2. Leer van de initiatieven die er al zijn. Kijk ook goed naar het succes van allerlei activiteiten die vanuit de kerkelijke gemeenschap worden opgezet.
 3. Besteed aandacht aan privacy en integriteit. Als je mensen steun geeft kom je in een intiem domein. Je krijgt dingen te horen die zeer privé zijn. Daar moet je als ‘hulpbieder’ mee om kunnen gaan. Je moet te vertrouwen zijn. Waar dat vertrouwen wordt geschonden kan het erg mis gaan. Dit legt een verantwoordelijkheid bij de organisatie.
 4. Hou een duidelijke grens aan tussen vrijwillige en professionele steun. Sommige situaties zijn zo complex dat je daar professionals de leiding moet geven.
  Ga eens op bezoek in Eastermar. Daar zijn 75 vrijwilligers actief. Ze hebben daar ook een telefonische bereikbaarheidsdienst georganiseerd waar mensen iedere dag telefonisch terecht kunnen.
 5. Kijk ook eens naar het succes van ‘Tiid foar in bakje’. Een drukbezochte inloop waar mensen rond een gratis bakje koffie van alles bespreken.
 6. Mooi dat jullie zo goed gebruik maken van de professionals van KEaRN.

Oktober 2020
Trynwâlderein kan zich organiseren als een ‘maatschappelijke onderneming’ met als enige winstoogmerk ‘continuïteit in het bijdragen aan Welzijn’. Geld wordt aan dit winstoogmerk besteed en is een belangrijk middel. Deze onderneming zou doelgericht gebruik kunnen maken van bestaande financieringsmogelijkheden voor activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn.

Oktober 2020
De kernorganisatie van Trynwâlderein zou vanuit de Trynwâldster gemeenschap moeten worden gefinancierd en door de Trynwâldster gemeenschap worden gedragen. Voor activiteiten die vanuit die kern worden ondernomen kan een beroep worden gedaan op andere financieringsmogelijkheden.  Zo blijft Trynwâlderein in de kern een zelfstandige Trynwâldster organisatie.

Oktober 2020
Veel Trynwâldster vrijwilligersinitiatieven vissen in dezelfde vijver naar vrijwilligers. Zaken als ‘oppassen op kleinkinderen’, mantelzorg en ander vrijwilligerswerk zorgen voor verplichtingen die ‘welverdiende rust en genieten’ in de weg kunnen staan. Er zou beter samengewerkt moeten worden tussen initiatieven die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Het verplichtend karakter is een hoge drempel. Minimaliseren van het verplichtende karakter kan helpen. Maximaliseren van zaken die als beloning  worden beleefd ook.

Oktober 2020
De gemeente Tytsjerksteradiel gaat waarschijnlijk flink bezuinigen. Dat treft waarschijnlijk ook het welzijn van ouderen. Trynwâlderein zou nu al (eind september 2020) tegen deze voorgenomen bezuinigingen in actie moeten komen. Dan maakt Trynwâlderein helder waar ze staat.
Trynwâlderein zou er goed aan doen om aan te sluiten bij wat er binnen de Trynwâldster dorpen al gebeurt op het gebied van ouderenwelzijn. Er zijn, ook vanuit diverse maatschappelijke organisaties, al heel veel vrijwilligers op dit gebied actief.

September 2020
Deelnemers aan ‘Denktank Trynwâlden’ kwamen op 30-9-2020  in samenwerking met KEaRN tot de onderstaande meningen:

Jullie doel, ‘Zorg voor elkaar’, kan slagen omdat
a. Het mensen een goed gevoel oplevert en een vorm van zingeving is.
b. Omdat het gaat om kleine dingen, iedereen kan het’.
c. Contact kan helpen om ongewenste eenzaamheid tegengaan
d. De toekomstverwachting m.b.t. ouderenzorg om actie vraagt. Er is noodzaak.
e. Als je de juiste tools leert gebruiken is het ook in moelijkere situaties haalbaar.
f. Het goed op elkaar afstemmen (matching) krijgt veel aandacht.
g. De door jullie nagestreefde samenwerking vergroot de kans op slagen.
h. Ouderen welzijn en respect waard zijn.
i. Ook ‘jongeren’ waarschijnlijk willen bijdragen.

Het volgende gaat jullie dwars zitten bij ‘Zorg voor elkaar’
a. Mensen hebben last van vraag- en handelingsverlegenheid
b. Als privacy wordt geschinden is het bemoeienis ipv zorg
c. Niet duidelijk waarom hieraan mee zouden willen werken
d. Jullie vragen teveel, dat kost mensen teveel tijd
e. Er klinkt een verplichiting in jullie plannen door. Daar passen mensen voor.inkt.
f. Gebrek aan kennis/kunde.
g. Financiële onderbouwing ontbreekt.
h. Onhaalbaar: te grote doelgroep.

‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ kan slagen omdat:
a. Contact leggen met maatschappelijke organisaties.
b. Persoonlijke contacten leggen.
c. Zorgen voor bekendheid en je PR goed op orde hebben.
d. Je moet goed kunnen aantonen hoeveel mensen er meedoen.
e. Als jullie als werkgroep goed functioneren dan verhoogt dat de kans van slagen.

Het volgende gaat jullie bij ‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ dwars zitten:
a. Jullie hebben als werkgroep en platform nog te weinig draagkracht en ‘body’.
b. Jullie zijn te onduidelijk en te onbekend.
c. Er zal gebrek aan draagvlak duidelijk worden. Te weinig mensen die willen meedoen.
d. Er is geen veranderingsbehoefte want mensen zijn tevreden zo.
e. Beleidsbeïnvloeding levert alleen ergernis op, moeten jullie geen energie in steken.
f. Goede financiële basis ontbreekt.
g. Er zijn al veel belangenbehartigers, je komt in elkaars vaarwater.

Augustus 2020
De Trynwâlderein moet niet in ‘een praatgroep’ blijven steken. Er is van alles te doen. Mensen begeleiden vanuit Frisiastate naar koffie-ochtend, naar spelletjes, naar/van vervoer of eetzaal. Daar is echt behoefte aan. Of mee uit wandelen gaan. Bij MVT kan een rolstoel worden geleend. Jullie zouden ook uit moeten zoeken of er vanuit de WMO niet iets voor vrijwilligers kan worden bekostigd. Als is het maar een kleine attentie of een bijdrage voor drukkosten.

Juli 2020
Wat een goed en sympathiek idee om er voor elkaar te zijn in de Trynwâlden. In de voorbeelden die ik heb gelezen, ligt de nadruk voornamelijk op zorg in het fysieke en minder op welzijn in een bredere zin, naar mijn gevoel. Bij welzijn denk ik bijvoorbeeld aan bezoek aan huis, gesprek of (voor)lezen uit krant en/of boek. En het uitwisselen van een mening naar aanleiding van wat in boek of krant aan de orde komt. Of, helpen bij het schrijven van een levensverhaal. Voor deze vorm van zorg zou ik mij willen aanmelden als vrijwilligster.

Juli 2020
Vraag me wel eens af, nu hebben we in Giekerk een mooi winkelcentrum gekregen. Wat zou het veel handiger zijn, dat de brievenbus daar ook werd geplaatst. Voor ouderen is de bus die nu bij drogisterij van der Kooi staat, best een eind lopen. Alles bij de hand, in het winkelcentrum is veel handiger, twee vliegen in één klap. Zou dat mogelijk kunnen zijn?

Juli 2020
Jullie gebruiken vaak het woord ‘zorg’  terwijl ‘welzijn’ wordt bedoeld. Zo lijkt het alsof jullie vooral medisch getinte zorg willen realiseren. Dat is verwarrend. Maak duidelijker dat het om ‘Zorg voor elkaar’ gaat. Haal het medische tintje er af. Zet ‘Welzijn als doel’ centraler.

Juli 2020
Breng het maatschappelijk vraagstuk met betrekking tot de ‘toename van ouderen en de gevolgen daarvan’ goed onder de aandacht. Als mensen zich daar bewuster van worden is het makkelijker om vanuit die bewustwording een beroep te doen op ‘zorg voor elkaar in eigen buurt’. Besteed meer aandacht aan de voorlichting en kennisoverdracht die daarvoor nodig is.

Juli 2020
De nadruk ligt nu sterk op de Trynwâlderein als organisatie met verantwoordelijkheden voor zorgvragers, zorgverleners en omtinkers. Dat maakt het zwaar. Klinkt verplichtend. Jullie kunnen ook een insteek kiezen waarbinnen je er naar streeft dat het ‘gewoon wordt’ om actief zorg en aandacht voor elkaar te hebben’. Waarom niet gekozen voor een benadering waarbinnen de gewenste cultuur van ‘Zorg voor Elkaar’ centraler staat dan de ‘rollen en verplichtingen’.

Juli 2020
Het gebruik van termen ‘Buurtomtinkers’, ‘Vrijwillige zorgverleners’ en ‘Zorgvragers’ onder de paraplu van een ‘Trynwalderein-organisatie’ roept het gevaar op dat mensen zich afhankelijk gaan opstellen in plaats van zelf actief te worden. Ze bellen dan vooral met een vraag om hulp en worden niet zelf actief. Dat gevaar moeten jullie niet onderschatten.

Juli 2020
Door de Trynwâlderein van ‘onderop’ vorm te geven en inwoners en maatschappelijk organisaties als ‘meedenkers’ merkbaar invloed te geven op de ontwikkeling voorkom je wellicht dat de Trynwâlderein wordt ervaren als iets dat ‘van boven wordt opgelegd’. Dat vraagt van jullie om gericht te blijven zoeken naar ‘meedenkers en tegendenkers’. Die kunnen jullie binnen allerlei Trynwâldster netwerken vinden.

Juli 2020
Als jullie subsidie voor het meningsvormingstraject zoeken zijn er allerlei wegen te bewandelen. Vaak wordt gevraagd naar de organisatievorm. Als er geen organisatievorm is wordt het moeilijk. Overweeg daarom om ook ten behoeve van dit meningsvormingstraject een organisatievorm te kiezen die subsidiëring vergemakkelijkt.

Juli 2020
Buurt-omtinkers? Ik krijg het er Spaans benauwd van. Voor je het weet heb je de zorgpolitie aan de voordeur (als ze al niet stiekem achterom komen). Met ‘elkaar in de gaten houden’ is in de wereld al een hoop akelige ervaring opgedaan. Met goede bedoelingen kun je raar op de koffie komen.

Juli 2020
Voorkom dat jullie als ‘weer een organisatie’ worden gezien. Dat roept iets van geslotenheid op. Houdt het open en breed. Laat van alle kanten meedenken. Benadruk dat het een platform is waar meningen en ideeen voorlopig centraal staan. Niet de organisatievorm.

Juli 2020
Maak duidelijker hoe een Trynwâlderein er over een paar jaar uit kan zien. Wat heeft een Trynwâlderein te bieden? Hoe gaat dan in zijn werk? Wat wordt er precies aangeboden? Wat ligt er in jullie etalage?

Juni 2020
Er ligt teveel nadruk op vrijwilligerswerk. Daardoor ontstaat ‘verdringing’ van betaald werk. Waarom bijvoorbeeld niet meer banen creëren voor mensen met een bijstandsuitkering via de flextensie-regeling?

Juni 2020
Waarom begint ouder worden bij jullie bij 65? Dat is zeer arbitrair. Het CBS laat ouder worden starten bij 55.
Is ‘senioren’ niet een veel vriendelijker term dan ‘ouderen’?
Waarom zouden Omtinkers alleen oog hebben voor ouderen?

Mei 2020
Deze website kan bijdragen aan meningsvorming, maar is wel een klein onderdeeltje daarvan. Nu is al te zien dat er bepaalde opmerkingen meer geplaatst worden dan andere. Minder genuanceerde geluiden komen op internet vaak makkelijker tot uiting dan de genuanceerde. Suggestie is om deze aanpak te combineren met andere manieren voor het verzamelen van ideeën en reacties (bijv. via Gemeente, maatschappelijke organisaties, de verschillende dorpsbelangen).

Mei 2020
De visie-missie verbinding in het discussiestuk kan minder scherp. De stellingen in de visie zijn mogelijk vanuit het perspectief van relatief veel lezers discutabel, vooral als het gaat over de concluderende stelling “dat alleen met vrijwilligers goede zorg haalbaar blijft”. Meer balans met andere kansen, zoals belangenbehartiging, leggen slimme verbindingen, samenwerkingen/verbreding e.d., is wenselijk. In plaats van uitgaan van een dreig-scenario als “dit dreigt niet de goede kant uit te gaan als we niet actief worden” zou naar een positievere formulering gezocht kunnen worden.

Mei 2020
Het discussiestuk ‘Trynwâlderein’ is te zware kost. Zo krijg je geen meningsvorming op gang. Waarom zoveel nadruk op ouderen. Kan niet ook een beroep op jongere vrijwilligers worden gedaan? Hoe willen jullie professionele zorgverleners laten meedenken? Die hebben er verstand van.
De geschetste toekomstvisie is te somber. We moeten blijven insteken op goed opgeleide professionals. Niet meteen vrijwilligers als ‘oplossing’ aandragen.

Mei 2020
Mensen die zwaar dement zijn hebben niet meer in de gaten waar ze wonen. Die kun je beter goed verzorgen in een specialistische setting, ook als dat wat verderop is. Waarom zo moeilijk. Het kan veel eenvoudiger.
Op de website van Tirza staan erg goede ideeën over ‘zorg binnen het dorp’? Doen jullie daar wat mee?

ideeënbus

 

 

Ideeënbus Trynwâlderein

Je idee of mening over de Trynwâlderein  kun je ons via onderstaand formulier opsturen. We bewaren alle ingekomen ideeën. Ook de ideeën die we langs andere weg verzamelen. Ontvangen ideeën worden, meestal in verkorte vorm, op de Meedenken-pagina geplaatst.