Meedenken

Onze ideeën over de Trynwâlderein  zijn niet in beton gegoten. We nodigen inwoners en maatschappelijke organisaties uit om met ons mee te denken. Op 30 januari 2021  willen we tijdens een vrijwilligersconferentie  vaststellen of er voldoende draagvlak is om een Trynwâlderein vorm te geven. Dat lukt alleen als we er in slagen de mening van anderen in de besluitvorming mee te nemen.  Op deze pagina vind je door ons ontvangen meningen en ideeën. Gebruik de digitale  ideeënbus om ook jouw mening te geven (zie ook onze onze Privacyverklaring).

Meningen over Trynwâlderein

Hieronder worden de ideeën, reacties en meningen weergegeven die sinds mei 2020 bij ons zijn binnengekomen. We vermelden ze anoniem om te benadrukken dat de mening centraal staat.

Oktober 2020
Trynwâlderein kan zich organiseren als een ‘maatschappelijke onderneming’ met als enige winstoogmerk ‘continuïteit in het bijdragen aan Welzijn’. Geld wordt aan dit winstoogmerk besteed en is een belangrijk middel. Deze onderneming zou doelgericht gebruik kunnen maken van bestaande financieringsmogelijkheden voor activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn.

Oktober 2020
De kernorganisatie van Trynwâlderein zou vanuit de Trynwâldster gemeenschap moeten worden gefinancierd en door de Trynwâldster gemeenschap worden gedragen. Voor activiteiten die vanuit die kern worden ondernomen kan een beroep worden gedaan op andere financieringsmogelijkheden.  Zo blijft Trynwâlderein in de kern een zelfstandige Trynwâldster organisatie.

Oktober 2020
Veel Trynwâldster vrijwilligersinitiatieven vissen in dezelfde vijver naar vrijwilligers. Zaken als ‘oppassen op kleinkinderen’, mantelzorg en ander vrijwilligerswerk zorgen voor verplichtingen die ‘welverdiende rust en genieten’ in de weg kunnen staan. Er zou beter samengewerkt moeten worden tussen initiatieven die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Het verplichtend karakter is een hoge drempel. Minimaliseren van het verplichtende karakter kan helpen. Maximaliseren van zaken die als beloning  worden beleefd ook.

Oktober 2020
De gemeente Tytsjerksteradiel gaat waarschijnlijk flink bezuinigen. Dat treft waarschijnlijk ook het welzijn van ouderen. Trynwâlderein zou nu al (eind september 2020) tegen deze voorgenomen bezuinigingen in actie moeten komen. Dan maakt Trynwâlderein helder waar ze staat.
Trynwâlderein zou er goed aan doen om aan te sluiten bij wat er binnen de Trynwâldster dorpen al gebeurt op het gebied van ouderenwelzijn. Er zijn, ook vanuit diverse maatschappelijke organisaties, al heel veel vrijwilligers op dit gebied actief.

September 2020
Deelnemers aan ‘Denktank Trynwâlden’ kwamen op 30-9-2020  in samenwerking met KEaRN tot de onderstaande meningen:

Jullie doel, ‘Zorg voor elkaar’, kan slagen omdat
a. Het mensen een goed gevoel oplevert en een vorm van zingeving is.
b. Omdat het gaat om kleine dingen, iedereen kan het’.
c. Contact kan helpen om ongewenste eenzaamheid tegengaan
d. De toekomstverwachting m.b.t. ouderenzorg om actie vraagt. Er is noodzaak.
e. Als je de juiste tools leert gebruiken is het ook in moelijkere situaties haalbaar.
f. Het goed op elkaar afstemmen (matching) krijgt veel aandacht.
g. De door jullie nagestreefde samenwerking vergroot de kans op slagen.
h. Ouderen welzijn en respect waard zijn.
i. Ook ‘jongeren’ waarschijnlijk willen bijdragen.

Het volgende gaat jullie dwars zitten bij ‘Zorg voor elkaar’
a. Mensen hebben last van vraag- en handelingsverlegenheid
b. Als privacy wordt geschinden is het bemoeienis ipv zorg
c. Niet duidelijk waarom hieraan mee zouden willen werken
d. Jullie vragen teveel, dat kost mensen teveel tijd
e. Er klinkt een verplichiting in jullie plannen door. Daar passen mensen voor.inkt.
f. Gebrek aan kennis/kunde.
g. Financiële onderbouwing ontbreekt.
h. Onhaalbaar: te grote doelgroep.

‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ kan slagen omdat:
a. Contact leggen met maatschappelijke organisaties.
b. Persoonlijke contacten leggen.
c. Zorgen voor bekendheid en je PR goed op orde hebben.
d. Je moet goed kunnen aantonen hoeveel mensen er meedoen.
e. Als jullie als werkgroep goed functioneren dan verhoogt dat de kans van slagen.

Het volgende gaat jullie bij ‘Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding’ dwars zitten:
a. Jullie hebben als werkgroep en platform nog te weinig draagkracht en ‘body’.
b. Jullie zijn te onduidelijk en te onbekend.
c. Er zal gebrek aan draagvlak duidelijk worden. Te weinig mensen die willen meedoen.
d. Er is geen veranderingsbehoefte want mensen zijn tevreden zo.
e. Beleidsbeïnvloeding levert alleen ergernis op, moeten jullie geen energie in steken.
f. Goede financiële basis ontbreekt.
g. Er zijn al veel belangenbehartigers, je komt in elkaars vaarwater.

Augustus 2020
De Trynwâlderein moet niet in ‘een praatgroep’ blijven steken. Er is van alles te doen. Mensen begeleiden vanuit Frisiastate naar koffie-ochtend, naar spelletjes, naar/van vervoer of eetzaal. Daar is echt behoefte aan. Of mee uit wandelen gaan. Bij MVT kan een rolstoel worden geleend. Jullie zouden ook uit moeten zoeken of er vanuit de WMO niet iets voor vrijwilligers kan worden bekostigd. Als is het maar een kleine attentie of een bijdrage voor drukkosten.

Juli 2020
Wat een goed en sympathiek idee om er voor elkaar te zijn in de Trynwâlden. In de voorbeelden die ik heb gelezen, ligt de nadruk voornamelijk op zorg in het fysieke en minder op welzijn in een bredere zin, naar mijn gevoel. Bij welzijn denk ik bijvoorbeeld aan bezoek aan huis, gesprek of (voor)lezen uit krant en/of boek. En het uitwisselen van een mening naar aanleiding van wat in boek of krant aan de orde komt. Of, helpen bij het schrijven van een levensverhaal. Voor deze vorm van zorg zou ik mij willen aanmelden als vrijwilligster.

Juli 2020
Vraag me wel eens af, nu hebben we in Giekerk een mooi winkelcentrum gekregen. Wat zou het veel handiger zijn, dat de brievenbus daar ook werd geplaatst. Voor ouderen is de bus die nu bij drogisterij van der Kooi staat, best een eind lopen. Alles bij de hand, in het winkelcentrum is veel handiger, twee vliegen in één klap. Zou dat mogelijk kunnen zijn?

Juli 2020
Jullie gebruiken vaak het woord ‘zorg’  terwijl ‘welzijn’ wordt bedoeld. Zo lijkt het alsof jullie vooral medisch getinte zorg willen realiseren. Dat is verwarrend. Maak duidelijker dat het om ‘Zorg voor elkaar’ gaat. Haal het medische tintje er af. Zet ‘Welzijn als doel’ centraler.

Juli 2020
Breng het maatschappelijk vraagstuk met betrekking tot de ‘toename van ouderen en de gevolgen daarvan’ goed onder de aandacht. Als mensen zich daar bewuster van worden is het makkelijker om vanuit die bewustwording een beroep te doen op ‘zorg voor elkaar in eigen buurt’. Besteed meer aandacht aan de voorlichting en kennisoverdracht die daarvoor nodig is.

Juli 2020
De nadruk ligt nu sterk op de Trynwâlderein als organisatie met verantwoordelijkheden voor zorgvragers, zorgverleners en omtinkers. Dat maakt het zwaar. Klinkt verplichtend. Jullie kunnen ook een insteek kiezen waarbinnen je er naar streeft dat het ‘gewoon wordt’ om actief zorg en aandacht voor elkaar te hebben’. Waarom niet gekozen voor een benadering waarbinnen de gewenste cultuur van ‘Zorg voor Elkaar’ centraler staat dan de ‘rollen en verplichtingen’.

Juli 2020
Het gebruik van termen ‘Buurtomtinkers’, ‘Vrijwillige zorgverleners’ en ‘Zorgvragers’ onder de paraplu van een ‘Trynwalderein-organisatie’ roept het gevaar op dat mensen zich afhankelijk gaan opstellen in plaats van zelf actief te worden. Ze bellen dan vooral met een vraag om hulp en worden niet zelf actief. Dat gevaar moeten jullie niet onderschatten.

Juli 2020
Door de Trynwâlderein van ‘onderop’ vorm te geven en inwoners en maatschappelijk organisaties als ‘meedenkers’ merkbaar invloed te geven op de ontwikkeling voorkom je wellicht dat de Trynwâlderein wordt ervaren als iets dat ‘van boven wordt opgelegd’. Dat vraagt van jullie om gericht te blijven zoeken naar ‘meedenkers en tegendenkers’. Die kunnen jullie binnen allerlei Trynwâldster netwerken vinden.

Juli 2020
Als jullie subsidie voor het meningsvormingstraject zoeken zijn er allerlei wegen te bewandelen. Vaak wordt gevraagd naar de organisatievorm. Als er geen organisatievorm is wordt het moeilijk. Overweeg daarom om ook ten behoeve van dit meningsvormingstraject een organisatievorm te kiezen die subsidiëring vergemakkelijkt.

Juli 2020
Buurt-omtinkers? Ik krijg het er Spaans benauwd van. Voor je het weet heb je de zorgpolitie aan de voordeur (als ze al niet stiekem achterom komen). Met ‘elkaar in de gaten houden’ is in de wereld al een hoop akelige ervaring opgedaan. Met goede bedoelingen kun je raar op de koffie komen.

Juli 2020
Voorkom dat jullie als ‘weer een organisatie’ worden gezien. Dat roept iets van geslotenheid op. Houdt het open en breed. Laat van alle kanten meedenken. Benadruk dat het een platform is waar meningen en ideeen voorlopig centraal staan. Niet de organisatievorm.

Juli 2020
Maak duidelijker hoe een Trynwâlderein er over een paar jaar uit kan zien. Wat heeft een Trynwâlderein te bieden? Hoe gaat dan in zijn werk? Wat wordt er precies aangeboden? Wat ligt er in jullie etalage?

Juni 2020
Er ligt teveel nadruk op vrijwilligerswerk. Daardoor ontstaat ‘verdringing’ van betaald werk. Waarom bijvoorbeeld niet meer banen creëren voor mensen met een bijstandsuitkering via de flextensie-regeling?

Juni 2020
Waarom begint ouder worden bij jullie bij 65? Dat is zeer arbitrair. Het CBS laat ouder worden starten bij 55.
Is ‘senioren’ niet een veel vriendelijker term dan ‘ouderen’?
Waarom zouden Omtinkers alleen oog hebben voor ouderen?

Mei 2020
Deze website kan bijdragen aan meningsvorming, maar is wel een klein onderdeeltje daarvan. Nu is al te zien dat er bepaalde opmerkingen meer geplaatst worden dan andere. Minder genuanceerde geluiden komen op internet vaak makkelijker tot uiting dan de genuanceerde. Suggestie is om deze aanpak te combineren met andere manieren voor het verzamelen van ideeën en reacties (bijv. via Gemeente, maatschappelijke organisaties, de verschillende dorpsbelangen).

Mei 2020
De visie-missie verbinding in het discussiestuk kan minder scherp. De stellingen in de visie zijn mogelijk vanuit het perspectief van relatief veel lezers discutabel, vooral als het gaat over de concluderende stelling “dat alleen met vrijwilligers goede zorg haalbaar blijft”. Meer balans met andere kansen, zoals belangenbehartiging, leggen slimme verbindingen, samenwerkingen/verbreding e.d., is wenselijk. In plaats van uitgaan van een dreig-scenario als “dit dreigt niet de goede kant uit te gaan als we niet actief worden” zou naar een positievere formulering gezocht kunnen worden.

Mei 2020
Het discussiestuk ‘Trynwâlderein’ is te zware kost. Zo krijg je geen meningsvorming op gang. Waarom zoveel nadruk op ouderen. Kan niet ook een beroep op jongere vrijwilligers worden gedaan? Hoe willen jullie professionele zorgverleners laten meedenken? Die hebben er verstand van.
De geschetste toekomstvisie is te somber. We moeten blijven insteken op goed opgeleide professionals. Niet meteen vrijwilligers als ‘oplossing’ aandragen.

Mei 2020
Mensen die zwaar dement zijn hebben niet meer in de gaten waar ze wonen. Die kun je beter goed verzorgen in een specialistische setting, ook als dat wat verderop is. Waarom zo moeilijk. Het kan veel eenvoudiger.
Op de website van Tirza staan erg goede ideeën over ‘zorg binnen het dorp’? Doen jullie daar wat mee?

Ideeënbus Trynwâlderein

Je idee of mening over de Trynwâlderein  kun je ons via onderstaand formulier opsturen. We bewaren alle ingekomen ideeën. Ook de ideeën die we langs andere weg verzamelen. Ontvangen ideeën worden, meestal in verkorte vorm, op de Meedenken-pagina geplaatst.