Trynwâlderein

krachten bundelen

 

Het aantal ouderen neemt toe. De vraag naar (intensieve) ouderenzorg groeit. De beroepsbevolking slinkt.  Dit zijn enkele ‘demografische verwachtingen’. Trynwâlderein wil er aan bijdragen dat ouderen tot aan hun laatste dag in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. In de buurt. Tussen vrienden en familieleden.  Ja, we leggen de lat hoog. Maar met ‘Zorg voor elkaar’, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding kunnen we het voor elkaar krijgen. Stap voor stap. In samenwerking.

Over Welzijn & Zorg

Overheid en organisaties op het gebied van Welzijn & Zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu. Als je ouder wordt vraagt dat om een stevig sociaal netwerk van familie en vrienden. Als er op het gebied van welzijn of gezondheid zorg nodig is kan dit netwerk worden aangevuld met professionals. Zonder zo’n sociaal netwerk van vrienden en familie sta je echter al snel op achterstand. En als 24-uurszorg nodig wordt vraagt dit extra voorzieningen.

Een hecht ‘sociaal netwerk’ en voldoende voorzieningen

Trynwâlderein zet zich in voor het versterken van het sociaal netwerk en voor uitbreiding van lokale voorzieningen voor welzijn en zorg. We richten ons op verbinding tussen ouderen. We werken samen met jongeren en bestaande initiatieven/organisaties op het gebied van welzijn en zorg. We willen de stem van Trynwâldster ouderen luid en duidelijk laten horen.

Inspiratiebronnen

Bij het ontwikkelen van Trynwâlderein kijken we goed naar bestaande initiatieven, Initiatieven in de buurt en verderaf. We bezochten Eastermar die een goed werkende onderlinge bereikbaarheid hebben opgezet. We nemen deel aan bijeenkomsten binnen het Sociaal Domein van Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen. Wisselen ervaringen uit met de vrijwillgerscentrale in Burgum. En we laten ons o.a. inspireren door KEaRN, LSA het netwerk van bewonersgroepen, Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en We doen het samen, ZONMW en Movisie. Via onze webpagina Dossiers proberen we zicht te houden op voor ouderenwelzijn belangrijke publicaties.

Enkele uitgangspunten

  • Bij ‘Zorg voor elkaar’, belangenbehartiging en beleidsbeinvloeding  leggen we de nadruk op welzijn, niet op zorg.
  • We geven elkaar betekenis geven door ‘eenvoudige onderlinge praktische hulp op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid’.
  • We richten ons op het verbinden van vrijwilligers en initiatieven die zich inzetten voor ouderenwelzijn.
  • We zetten stap voor stap een ouderen-voor-ouderen netwerk op waarbinnen  Yynsetters elkaar praktische steun verlenen en  Ferbiners het persoonlijk contact tussen vragers en aanbieders tot stand brengen.
  • We maken intensief gebruik van communicatiemiddelen om persoonlijke contact binnen het netwerk stimuleren en te ondersteunen.
  • We zetten een goed bereikbare ondersteuningsorganisatie op die ten dienste staat van ouderen.
  • Daar waar een aanbod van ‘eenvoudige onderlinge praktische hulp’ een onvoldoende antwoord is op de gestelde vraag willen we ‘toeleiding naar Welzijns- en Zorgprofessionals’ aanbieden.
  • Daar waar professionals op het gebied van Welzijn en Zorg te maken hebben met cliënten die behoefte hebben aan ‘eenvoudige praktische hulp’ kan samenwerking ontstaan.
  • De adviezen van ‘Platform Trynwalderein’, dat bestaat uit contactpersonen uit dorpsbelangen en diverse maatschappelijke organisaties, vervullen een belangrijke rol van de Trynwâlderein-organisatie. We maken tevens gebruik van de professionele steun van KEaRN en werken op diverse gebieden samen met studenten van ‘Stenden University’.

Vragen? Ideeën? Kritiek?

Neem contact op met de  bestuursleden van ‘Stichting Trynwâlderein’. Dat kan op de volgende manieren:

Bel ons
Dick Provoost (06 4783 76787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Mieke van Heeringen (06 10181247)
Niek Hagoort (06 2217 2824)
Tytsje Faber (tijdelijk niet bereikbaar)
Wieke Stormer (06 3820 1008)

Nodig ons uit: Bel of neem contact op via ons Contactformulier
Mail ons: via ons Contactformulier
Ontvang ons Nieuws per mail: neem een gratis abonnement
Doe met ons mee en geef je op als deelnemer: Ja, ik doe mee!!